Ministeriön toimivalta VNK/2021/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Toimivalta käsitellä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta sekä lain nojalla annettava asetus

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Eduskunnalle on tarkoitus antaa hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Esityksessä ehdotettavalla lailla rajoitettaisiin tietyin poikkeuksin ja tietyllä alueella henkilön liikkumista ja oleskelua muualla kuin kotikunnassa olevassa asuinpaikassa tai muussa siihen rinnastuvassa asuinpaikassa, jos se on välttämätöntä covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi velvollisuus käyttää suun ja nenän peittävää kasvomaskia tai hengityssuojainta sisätiloissa ja liikennevälineissä. Lakiesitys sisältää valtuutuksen antaa valtioneuvoston asetus, jossa säädettäisiin niistä kunnista, joiden alueella rajoituksia ja suojainvelvoitetta sovellettaisiin.

 

Esitys annettaisiin eduskunnalle perustuslain 23 §:n mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa.

 

Hallituksen esitystä on varautumistoimenpiteenä valmisteltu valtioneuvoston kansliassa yhteistyössä muiden ministeriöiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Valmistelussa on kuultu erityisesti oikeusministeriön, ulkoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoita. Valtioneuvoston kanslia pyysi kaikilta ministeriöiltä valmistelun alkuvaiheessa vaikutusarvioita mahdollisista lyhyeksi määräajaksi säädettävien liikkumisvapauden rajoituksista ja näitä arvioita on hyödynnetty hallituksen esityksen valmistelussa. Esitystä on myös käsitelty esimerkiksi valtioneuvoston COVID-19 -koordinaatioryhmän kokouksessa, johon osallistuvat mm. ministeriöiden kansliapäälliköt.

 

Valtioneuvostosta annetun lain 10 §:n 2 momentissa säädetään, että valtioneuvosto voi päättää, minkä ministeriön on käsiteltävä sellainen laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä asia, joka koskee useamman kuin yhden ministeriön toimialaa. Valtioneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee mm. kysymyksen siitä, minkä ministeriön käsiteltäviin jokin asia kuuluu. Valtioneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaan asian käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan se pääosaltaan kuuluu.

Esityksen valmistelussa ovat valtioneuvoston kanslian ohella olleet mukana erityisesti oikeusministeriön, ulkoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat. Nyt kyseessä oleva hallituksen esitys on laajakantoinen ja poikkeuksellisen merkittävä ja useiden ministeriöiden toimialaa suoraan koskettava.

 

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen (VNOS 12 § 4 kohta), ulkoministeriön toimialaan kuuluu avustaminen valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden yhteensovittamisessa (VNOS 13 § 2 kohta), oikeusministeriön toimialaan kuuluu lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden alalla (VNOS 14 § 1 kohta), sisäministeriön toimialaan kuuluu yleinen järjestys ja turvallisuus (VNOS 15 § 1 kohta), opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluu tiede, koulutus ja varhaiskasvatus; taide, kulttuuri, kulttuuriperintö, liikunta ja nuorisotyö sekä evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat (VNOS 18 § 1, 2 ja 4 kohta), työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluu markkinoiden toimivuus (VNOS 21 § 7 kohta) ja sosiaali- ja terveysministeriön toimialan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy sekä terveydensuojelu (VNOS 22 § 1 ja 4 kohta).

 

Sääntely tarkoituksensa puolesta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, mutta merkittäviä osia sisällöstä kuuluu useille muille ministeriöille ja sääntely on lisäksi sisällöltään periaatteellisesti erityisen merkityksellistä ja laajakantoista.

 

Häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta valtioneuvostossa vastaa valtioneuvoston kanslia osana pääministerin avustamistehtävää valtioneuvoston yleisessä johtamisessa. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös tähän linkittyen valmiuslaissa tarkoitettujen poikkeusolojen toteamisen ja valmiuslain käyttöönottoasetuksen antamisen yleinen yhteensovittaminen. Nyt arvioitavana on laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä asia, joka koskee useamman ministeriön toimialaa.

 

Hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta samoin kuin lain nojalla annettava asetus on horisontaalisuutensa, merkittävyytensä ja toimialakohdentumisen vuoksi perusteltua käsitellä valtioneuvoston kansliassa.

Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa, että hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta samoin kuin lain nojalla annettava asetus käsitellään valtioneuvoston kansliassa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen