Hallituksen esitys YM/2021/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 50/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Piia Kähkölä, Hallitussihteeri p.029 5250254
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin, maa-aineslakiin, ympäristönsuojelulakiin sekä eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun lakiin. Muutokset täydentäisivät tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ehdotetaan pääasiassa teknisiä, menettelyn käytäntöjen kannalta vähämerkityksisiä tarkennuksia. Lakiin ehdotetaan kuitenkin uusia velvoitteita valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavissa hankkeissa sovellettavaan kansainväliseen menettelyyn. Maa-aineslakiin, ympäristönsuojelulakiin ja eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun lakiin ehdotetaan viittaussäännökset koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain kansainvälistä menettelyä. Maa-aineslakiin esitetään lisäksi tarkennusta, jolla varmistettaisiin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisterinpitäjiä koskevien vaatimusten täyttyminen. Säännösmuutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 1.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei olisi juurikaan vaikutuksia julkiseen talouteen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain kansainvälisen menettelyn uudet velvoitteet lisäisivät jossain määrin viranomaisten työmäärää. Uudet velvoitteet koskisivat kuitenkin arviolta korkeintaan muutamaa hanketta vuosittain, joten vaikutukset jäisivät vuositasolla vähäisiksi. Maa-aineslain tietojärjestelmän rekisterinpitäjyyttä koskevan säännöksen arvioidaan lisäävän jossain määrin rekisterinpitäjiksi määriteltyjen viranomaisten työmäärää. Ehdotettavilla muutoksilla ei arvioida olevan mainittavia vaikutuksia ympäristöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen