Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta (HE 252/2020 vp; EV 29/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 252/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Olli Sorainen, Hallitusneuvos p.+35 8295048022
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa 20 §:n 3 momentissa säädetyn pidättäytymispäätöksen vaikuttavuutta ja antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2021 ja määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen