Hallituksen kirjelmä VNK/2021/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 20.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 39/2021 vp) peruuttamisesta

ED 1/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Hallitus peruuttaa eduskunnalle 25 päivänä maaliskuuta 2021 annetun hallituksen esityksen (HE 39/2021 vp) laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

 

Valtioneuvosto antoi 25.3.2021 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi perustuslaissa turvatun liikkumisvapauden väliaikaisesta rajoittamisesta väestön suojaamiseksi covid-19-epidemian leviämiseltä. Lailla olisi rajoitettu tietyllä alueella henkilön liikkumista ja oleskelua muualla kuin kotikunnassa olevassa asuinpaikassa tai muussa siihen rinnastuvassa asuinpaikassa, jos se olisi ollut välttämätöntä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

 

Esityksessä ehdotettiin lisäksi säädettäväksi velvollisuus käyttää suun ja nenän peittävää kasvomaskia tai hengityssuojainta sisätiloissa ja liikennevälineissä.

 

Esitys annettiin perustuslain 23 §:n mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa.

 

Perustuslakivaliokunta antoi 31.3.2021 hallituksen esityksestä lausunnon (PeVL 12/2021 vp). Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan, että hallituksen esityksen tavoitteita voidaan pitää erittäin painavina. Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä valittu perusratkaisu kieltää liikkuminen lähtökohtaisesti kokonaan on kuitenkin hallituksen esityksessä sille esitetyt epidemiologiset perustelut huomioiden oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastainen, eikä sitä voi pitää perustuslain 23 §:n tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt välttämättömänä ja hyvään lainsäädäntötapaan kuuluvana, että etenkin silloin, kun laajakantoiseen hallituksen esitykseen esitetään tehtäviksi hyvin merkittäviä ja esityksen perusratkaisuihin olennaisesti vaikuttavia muutoksia, asian valmistelu osoitetaan valtioneuvoston tehtäväksi.

Esitys

Valtioneuvosto peruuttaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta (HE 39/2021 vp)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.