Hallituksen esitys OM/2021/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta

HE 44/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150019
Asia

Ehdotettavan lain tavoitteena on varmistaa vankeusrangaistuksen ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa sekä tutkintavankeuden toimeenpanossa riittävän täsmällinen säädöspohja koronavirusepidemian aikana. Esityksessä ehdotetaan, että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö voisi päättää vankilan toimintojen, vankien tapaamisten ja vankien poistumislupien rajoittamisesta tai keskeyttämisestä epidemian leviämisen estämiseksi. Rajoitus- tai keskeyttämistoimenpiteiden käyttöönotto edellyttäisi, että ne olisivat välttämättömiä. Vankiterveydenhuollon yksikkö antaisi Rikosseuraamuslaitokselle epidemiologisen arvion toimien välttämättömyydestä. Laissa säädettäisiin tarkemmin siitä, millä edellytyksillä rajoitus- ja keskeytystoimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön, ja millaisia toimintoja, tapaamisia ja poistumislupia voitaisiin rajoittaa tai keskeyttää. Lisäksi ehdotetaan, että oikeusministeriö voisi rajoittaa asetuksella yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon aloittamista, jos se olisi epidemian johdosta rangaistuksen asianmukaisen täytäntöönpanon turvaamiseksi välttämätöntä. Asetuksen voimassa ollessa voitaisiin myös lykätä tai keskeyttää jo täytäntöönpanossa olevia yhdyskuntaseuraamuksia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.10.2021 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta
Vaikutukset
Ehdotetun lainsäädännön vaikutukset jäisivät riippumaan siitä, jouduttaisiinko rajoitusmahdollisuuksia ottamaan käyttöön, ja jos jouduttaisiin, niin missä laajuudessa. Merkittävimmät vaikutukset ehdotetulla lainsäädännöllä on vankien perusoikeuksiin. Lainsäädännöllä voitaisiin toisaalta rajoittaa vankien oikeuksia, mutta samalla sääntely myös turvaisi vankien keskeisten oikeuksien toteutumista epidemian aikana. Lainsäädäntö parantaisi Rikosseuraamuslaitoksen asemaa siten, että se voisi nykyistä paremmin varmistaa sille lainsäädännössä asetetut velvoitteet rangaistusten asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja samalla huolehtia tuomittujen, henkilökuntansa sekä yhteiskunnan terveydestä ja turvallisuudesta. Ehdotettu lainsäädäntö vahvistaisi myös Vankiterveydenhuollon yksikön roolia harkittaessa koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarvittavia toimia. Ehdotetulla lainsäädännöllä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen