Valtioneuvoston asetus STM/2021/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021 10.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 029 5163329

Asia

Asetuksen 2 §:än (Käytettävät rokotteet ja rokottamisjärjestys) 4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksen mukaan rokotukset annettaisiin eri väestöryhmille pykälän 1—3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden jälkeen ikäryhmittäin siten, että ensin rokotetaan 60-69-vuotiaat, sen jälkeen 50-59-vuotiaat, sitten 40-49-vuotiaat, sitten 30-39-vuotiaat ja lopuksi 16-29-vuotiaat. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a § (Rokotteiden jakaminen ja kohdentaminen sairaanhoitopiirien alueille). Sen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtisi rokotteiden jakamisesta sairaanhoitopiirien alueille väestömäärän mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen olisi kuitenkin jaettava Suomeen saapuvat mRNA-1273-rokotteen toimituserät ja kolmasosa ChAdOx1-S-rokotteen toimituseristä niille sairaanhoitopiireille, joissa todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on rokotteiden toimituserän jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana ollut vähintään 100. Edellä tarkoitettu osuus rokotteista jaettaisiin kyseisten sairaanhoitopiirien kesken siten, että kunkin sairaanhoitopiirin alueelle jaettavien rokotemäärien suuruudessa otetaan huomioon alueen väestömäärän lisäksi yhtä suurella painotuksella rokotteiden jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana alueella todennettujen tartuntojen ja erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrät. Rokotteita saataisiin jakaa 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kuitenkin vain, jos 2 §:n 2 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannoksensa eikä kenenkään oikeus saada rokotussuojan muodostumiseen tarvittava tehosterokote esty. Asetuksen 3 §:ää (Rokottaminen) ehdotetaan muutettavaksi siten, että covid-19-rokotuksen pistoksena saisi antaa myös asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut hammaslääkäri. Rokotuksen voisi antaa myös lääkäriksi, hammaslääkäriksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai kätilöksi opiskeleva henkilö kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittavan ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.4.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät menot, korvataan niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Menot katetaan poikkeuksellisesti valtion menokehyksen ulkopuolisina menoina.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.