Hallituksen esitys STM/2021/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

HE 80/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Jarno Virtanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163495
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia. Työnantajan velvollisuutta työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin tarkennettaisiin ja selkiytettäisiin säätämällä työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi. Lisäksi työnantajalle säädettäisiin velvollisuus selvittää, millä toimenpiteillä työn kuormitustekijöitä voidaan vähentää niissä tilanteissa, joissa yötyötä tekevän työntekijän työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista. Yötyötä tekevälle työntekijälle säädettäisiin oikeus saada työnantajalta selvitys seikoista, joiden vuoksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista. Esityksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta ja yötyöstä työntekijöille aiheutuvaa haitallista kuormitusta ja terveydellisiä haittoja. Lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain kanssa päällekkäiset työturvallisuuslain säännökset ehdotetaan kumottavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitettävällä muutoksella täsmennetään työnantajalle jo nykyisin noudatettavaksi säädettyä velvollisuutta työaikoja koskevaan vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Yötyön osalta muutos koskee tilanteita, jossa yksittäisen työntekijän työtehtävien vaihto tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista. Sääntelyn kohderyhmä on laaja, työhön liittyvän matkustamisen ja yötyön yleisyys huomioon ottaen. Esitettävillä muutoksilla voi olla vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin, jos säädösmuutokset johtavat nykyistä paremmin ennakoiviin työsuojelutoimenpiteisiin, joilla vähennetään matkustamisesta ja yötyöstä aiheutuvaa haitallista kuormitusta ja terveysvaaraa työntekijöille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen