Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 50/2021 vp; EV 73/2021 vp)

HE 50/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Piia Kähkölä, Hallitussihteeri p.029 5250254
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta, lain maa-aineslain muuttamisesta, lain ympäristönsuojelulain 212 §:n muuttamisesta ja lain eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen