Valtioneuvoston asetus STM/2021/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2021 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Uudenmaan maakunta on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Uudenmaan maakunta poistettaisiin asetuksen 3 §:n 4 momentin listasta eli asiakkaiden ohjaamista istumaan istumapaikoillaan koskeva velvollisuus ei enää koskisi alueella olevia ravitsemisliikkeitä. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Uudenmaan alueella oleviin ravitsemisliikkeisiin sovellettaisiin pykälän 1 momentin sijaan 2 momentissa säädettyjä rajoituksia eli anniskelu sallittaisiin kello 22:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika jatkuisi kello 23:een. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.6.2021 kello 18.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Muutosten tarkoituksena on lieventää rajoituksia hallitusti epidemiatilanteen salliessa. Asetuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaan Uudenmaan maakunnan alueella. Rajoitusten muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti ja lisäksi uudella tarkastelulla vielä kesäkuun aikana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen