Valtioneuvoston asetus YM/2021/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.8.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Katariina Haavanlammi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250072
Asia
Asetus olisi uusi ja se olisi osa tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 täytäntöönpanoa. Asetuksella pantaisiin kansallisesti täytäntöön direktiivin edellyttämiin tuotekieltoihin ja merkintävaatimuksiin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset. Asetusta täydennettäisiin myöhemmin myös muilla direktiivin täytäntöönpanoon liittyvillä yksityiskohtaisilla vaatimuksilla. Direktiivin edellyttämät tuotekiellot ja merkintävaatimukset on pantava täytäntöön sellaisenaan, eli kansallista liikkumavaraa ei ole. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.8.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräistä muovituotteista
Vaikutukset
Asetus annetaan 19.7. 2021 voimaan tulleen jätelain muutoksen (714/2021) nojalla. Mainitussa jätelain muutoksessa jätelakiin tehtiin direktiivin edellyttämien tuotekieltojen ja merkintävaatimusten täytäntöönpanon edellyttämät lakitason muutokset. Jätelakiin tehtyjen muutosten vaikutuksia on arvioitu osana hallituksen esitystä 40/2021 vp. Asetuksella ei ole itsenäisiä vaikutuksia. Muovin ja kertakäyttöisten muovituotteiden määritelmillä on keskeinen merkitys tuotekieltojen ja merintävaatimusten vaikutusten laajuuteen. Komission ko. määritelmiä täsmentävät suuntaviivat julkaistiin vasta tämän vuoden kesäkuun alussa, eli vuosi direktiivissä säädettyä aikataulua myöhemmin. Suuntaviivojen mukaan esimerkiksi lyocell ja viskoosi eivät ole direktiivin määritelmän mukaista muovia. Tämä rajaa ainakin muutamat kotimaiset kosteuspyyhkeiden valmistajat ja maahantuojat direktiiviin soveltamisalan ja asetuksessa säädettävien merkintävaatimusten ulkopuolelle. Tuotekieltojen piiriin kuuluvien kertakäyttömuovituotteiden korvaaminen uudelleen käytettävillä vastaavilla tuotteilla vähentää roskaantumista, mutta toki uudelleen käytettävien tuotteiden valmistamisella ja käyttämisellä on myös omat ympäristövaikutuksensa. Kertakäyttömuovituotteiden ja uudelleen käytettävien vastaavien tuotteiden ympäristövaikutusten vertailua voidaan tehdä ko. tuotteiden elinkaariarvion avulla. Joka tapauksessa arvioinnin tulokset riippuvat aina asetetuista parametreista, eivätkä tulokset vaikuta jäsenvaltioiden velvollisuuteen panna direktiivin vaatimukset täytäntöön. Merkintävaatimukset voivat roskaantumisen vähenemisen lisäksi johtaa siihen, että kuluttaja laittaa käytetyn muovipinnoitteisen kertakäyttöisen kartonkituotteen ( esim. juomamukin) virheellisesti muovikeräykseen eikä kartonkikeräykseen, jonne se kuuluu jatkossakin. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa kuluttajavalistuksella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen