Viran täyttäminen VNK/2021/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia

Ministeri Andersson on esittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Dan Koivulaakson nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Koivulaakso on antanut valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:n edellyttämän selvityksen elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta varallisuudestaan, kyseiseen virkaan kuulumattomista tehtävistään, valtion virkamieslain 18 §:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan sekä muista sidonnaisuuksistaan. Koivulaakson ilmoittamat tiedot eivät ole sellaisia, että niillä voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa valtiosihteerin tehtävää. Valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisesti viranomainen voi tehdä nimitettäväksi esitettävän henkilön kanssa ennen nimittämistä kirjallisen sopimuksen (karenssisopimus), jolla laissa määritellyissä tilanteissa rajoitetaan määräajaksi virkamiehen oikeutta siirtyä toisen työnantajan palvelukseen taikka aloittaa elinkeinon- tai ammatinharjoittamisen tai muun vastaavan toiminnan. Valtioneuvoston kanslia ja esitettävä henkilö ovat tehneet mainitun karenssisopimuksen.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Dan Koivulaakson 29.6.2021 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Anderssonin toimikauden ajaksi. Koivulaakso määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Andersson on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio_Koivulaakso *
  2. Yhteenveto_Koivulaakso *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.