Valtioneuvoston asetus LVM/2021/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Laura Sarlin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342063
Asia
Valtioneuvoston asetukseen merenkulun ympäristönsuojelusta esitetään tehtäväksi merenkulun ympäristönsuojelulakiin esitettyjen muutosten kannalta välttämättömät ja sitä täydentävät muutokset. Muutokset liittyvät etenkin aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/883 täytäntöönpanoon. Samalla säädettäisiin varautumistoimista ja ilmoituksista, joita edellytetään haitallisten ja vaarallisten lastien siirtojen ja polttoaineen toimitusten yhteydessä. Asetukseen tehtäisiin myös eräitä terminologisia muutoksia vastaavalla tavalla kuin lakiin. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtojen ja polttoaineen toimitusten yhteydessä edellytettävät varautumistoimenpiteet aiheuttavat siirtoja ja toimituksia toteuttaville aluksille kustannuksia. Kustannuksia pidetään kuitenkin kohtuullisina ottaen huomioon varautumistoimenpiteiden välttämättömyys ympäristönsuojelun näkökulmasta. Myöskään muilla muutoksilla ei arvioida olevan mainittavia taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen