Hallituksen esitys MMM/2021/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

HE 114/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta. Samalla kumottaisiin voimassa oleva Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annettu laki. Lakia sovellettaisiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta rahoitettavan Suomen ohjelman 2021-2027 valmisteluun, hallinnointiin, arviointiin, seurantaan, yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon. Esitys perustuu yhteisesti hallinnoitavia rahastoja koskevista yleisistä säännöksistä sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annettuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (RV)
Vaikutukset
Esityksellä varmistutaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelmakauden 2021-2027 Suomen ohjelman tehokkaasta toimeenpanosta sekä rahastoa koskevissa EU-asetuksissa asetettujen velvoitteiden noudattamisesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen