Hallituksen esitys SM/2021/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

HE 112/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tapio Puurunen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488254
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että valtion, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan oikeutta virkavapauteen tai vapautukseen työstä laissa tarkoitetun toiminnan ajaksi jatkettaisiin. Oikeutta ehdotetaan kuitenkin rajoitettavaksi siten, että oikeutta virkavapauteen tai vapautukseen työstä olisi rajoitetusti tietyllä aikavälillä. Oikeutta myös laajennettaisiin koskemaan Kriisinhallintakeskuksen osoittamaa siviilikriisinhallinnan peruskoulutusta ja palvelussuhteen jälkeistä palautetilaisuutta. Esityksessä ehdotetaan myös, että tiettyihin siviilikriisinhallinnan tehtäviin voitaisiin asettaa ehdokkaaksi tai nimittää palvelussuhteisiin vain henkilöitä, jotka eivät ole ennen olleet lain mukaisessa palvelussuhteessa. Lakiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi muun ohella säännös irtisanomisajan pituudesta, viittaussäännöksiä valtion virkamieslain nimittämismenettelyä koskeviin säännöksiin ja valituskielto rekrytointia koskeviin päätöksiin. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä on vaikutusta viranomaisten toimintaan. Menettelytapoihin kohdistuvat muutokset edellyttävät henkilöstön koulutusta, mutta eivät lisää merkittävästi henkilöstön työmäärää. Esityksellä on lisäksi vaikutuksia siviilikriisinhallintatehtäviin hakeviin ja siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa oleviin sekä mainitussa palvelussuhteessa olevien tai siihen hakevien valtio-, kunta- ja kuntayhtymätyönantajiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen