Ministerityöryhmät VNK/2021/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Uuden ministerityöryhmän asettaminen sekä muutokset aiemmin asetettujen ministerityöryhmien tehtävissä ja kokoonpanoissa

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Asia

Valtioneuvoston yleisistunto on aiemmin asettanut pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi seuraavat seitsemän ministerityöryhmää: työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä, ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, sote-ministerityöryhmä, osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä, lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä, oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä sekä Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä

 

- Valtioneuvosto asettaa uudeksi ministerityöryhmäksi digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän.

 

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä ohjaa julkisen hallinnon, digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan kehittämistä.

 

Ministerityöryhmä jatkaa julkisen hallinnon uudistamisen poliittisen johtoryhmälle asetettujen tehtävien edistämistä sekä koordinoi digitalisaatio- ja tietopolitiikkaan, teknologiapolitiikkaan sekä datatalouteen liittyviä toimenpiteitä ja tilannekuvaa valtioneuvoston tasolla. Toimialallaan ministerityöryhmä sovittaa yhteen kehittämishankkeita, käsittelee valmistavasti valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat merkittävät säädös- ja päätösesitykset sekä poikkihallinnolliset hankkeet.

 

Ministerityöryhmä käsittelee talouden kestävyystiekartan julkisen hallinnon ja palveluiden tuottavuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista (muut kuin sote) koskevia asioita.

 

Ministerityöryhmä tekee tarvittavat poliittiset linjaukset julkisen hallinnon kehittämisstrategioista ja -ohjelmien toimeenpanosta, julkisen sektorin tuottavuustyöstä, kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelusta, teknologiapolitiikan, digitaalisten palvelujen ja datatalouden kehittämisestä, tietopolitiikan johtamisesta sekä muista keskeisistä toimialansa kehittämiseen liittyvistä toimista.

 

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Paatero. Muissa asioissa työryhmän puheenjohtajana toimii maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Harakka, sen jälkeen elinkeinoministeri Lintilä syyskuun 2022 loppuun saakka ja tämän jälkeen kuntaministeri Paatero.

 

Ministerityöryhmän muut jäsenet ovat valtionvarainministeri Saarikko, oikeusministeri Henriksson, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen sekä sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen.

 

Valtioneuvoston yleisistunto nimeää myöhemmin ministeriötyöryhmän pääsihteerit puheenjohtajistotehtävistä vastaavista ministeriöistä (valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö).

 

- Valtioneuvosto muuttaa aiemmin asetettujen ministerityöryhmien tehtäviä sekä yhden ministerityöryhmän osalta puheenjohtajuuden samoin kuin toisen ministerityöryhmän osalta jäsenyyksiä siten, että tehtävä muutetussa muodossaan sekä mahdollinen puheenjohtaja- tai kokoonpanomuutos todetaan jäljempänä.

 

1. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

 

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta.

 

Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- työn kysyntä ja tarjonta, ml. palkkatuki sekä, rekrytointituki

- kestävyystiekartan taloudellisen osan työllisyystoimia koskevien tavoitteiden toteutuminen ja sosiaalisen osan tavoitetilan toteutuminen soveltuvin osin.

- työllisyyspalvelut ja työttömyysturva, ml. työttömänä opiskelu

- työlainsäädäntö ja paikallinen sopiminen

- työkyvyn edistäminen, ml. osatyökykyisten työllisyys

- työmarkkinoiden ammatillinen ja alueellinen kohtaanto, ml. osaavan työvoiman saatavuus

- työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen

- työelämässä syrjäytymisen torjunta

- jatkuva oppiminen sekä osaltaan väestöpolitiikan linjaukset.

 

2. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä

 

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen.

 

Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- toimialakohtaisten vähähiilisten tiekarttojen laatiminen yhdessä alan toimijoiden kanssa

- lähes päästötön sähkön ja lämmön tuotanto

- liikenteen päästöjen vähentäminen

- bio- ja kiertotalouden edistäminen

- maankäyttösektorin ilmastovaikutukset

- rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälki

- luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen

- kuntien ja kaupunkien ilmastotavoitteiden tukeminen

- ilmastolaki.

 

Ministerityöryhmä käsittelee myös kestävyystiekartan ekologisen osan toteutumista.

 

3. Sote-ministerityöryhmä

 

Sote-ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa kohdassa 3.6.1 tarkoitetulla tavalla: sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus hallitusohjelman linjauksen mukaan. Sote-ministerityöryhmä jatkaa sote-liitännäisten hankkeiden lisäksi perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvien ajankohtaisten asioiden käsittelyä, COVID19-pandemiaan liittyvien kysymysten tarkastelua, sekä osaltaan väestöpolitiikan linjausten, että muiden ajankohtaisten asioiden seurantaa. Ministerityöryhmä käsittelee kestävyystiekartan taloudellisen osan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuutta ja rahoitusjärjestelmää koskevien tavoitteiden saavuttamista koskevia asioita sekä sosiaalisen osan tavoitetilan toteutumista soveltuvin osin.

 

Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointialueiden uusia tehtäviä (pl. uudet sote-tehtävät), hyvinvointialueiden verotusoikeutta sekä näihin liittyviä rahoituksen muutoksia käsiteltäessä kuntaministeri Paatero. Kaikissa muissa asioissa puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru.

 

4. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

 

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta.

 

Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- koulutus- ja osaamistason nosto ja saavutettavuus

- koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen matalan kynnyksen palvelut

- innovaatio- ja tutkimuspolitiikka ja siihen liittyvä toimintaympäristö

- tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekartan toimeenpano

- tutkimus- ja tiedeyhteisön kilpailukyky ja vetovoima

- jatkuva oppiminen

- koulutusperäinen maahanmuutto sekä osaltaan väestöpolitiikan linjaukset.

 

Ministerityöryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä kestävän kasvun ministerityöryhmän kanssa tuottavuus- ja TKI-kysymyksissä sekä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän kanssa työperäisen maahanmuuton ja osaamistason kysymyksissä.

 

5. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä

 

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ohjaa ja seuraa hallitusohjelman ja hallituksen puoliväliriihen linjausten toteuttamista lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä koordinoi väestöpolitiikan tavoitteiden toteuttamisen osalta ja käsittelee seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- lapsistrategian valmistelun tuki

- nuorisopolitiikka ja sen koordinaation vahvistaminen

- nuorten syrjäytymisen vähentäminen

- lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman jatko

- neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen

- lastensuojelun jälkihuollon kehittäminen

- lapsiperheköyhyyden ehkäisy

- lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

- kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentäminen

- sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

- toimenpiteet toivotun lapsimäärän tueksi

- väestöpolitiikan valtavirtaistaminen ja tietopohja.

 

Ministerityöryhmä koordinoi väestöpoliittisten tavoitteiden toteutumista ja täsmentää toimenpiteitä yhteistyössä muiden ministerityöryhmien kanssa.

 

6. Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä

 

Ei muutoksia.

 

7. Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä

 

Ohjaa kestävän kasvun ohjelman ja siihen liittyvän, Euroopan unionille tehtävän elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua sekä ohjaa ja seuraa näiden toimeenpanoa. Ministerityöryhmä käsittelee myös ohjelmaan liittyviä uudistuksia ja investointeja sekä osaltaan väestöpolitiikan linjauksia. Lisäksi se käsittelee elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan kysymyksiä kuten uudistuvan teollisuuden strategiaa, yrittäjyysstrategiaa ja kotimaisen omistajuuden ohjelmaa. Ministeriryhmä käsittelee myös kilpailukykyyn ja työn tuottavuuden edistämiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Ministerityöryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän kanssa työperäisen maahanmuuton kysymyksissä sekä osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän kanssa TKI-kysymyksissä ko. työryhmien aloitteesta.

 

Ministeriryhmä käsittelee talouden kestävyystiekartan kasvutoimia koskevan osuuden tavoitteiden saavuttamista koskevia asioita.

 

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän kokoonpanoa täydennetään siten, että sen jäseniksi tulevat työministeri Haatainen sekä elinkeinoministeri Lintilä.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän ja määrää sen puheenjohtajaksi julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Paateron ja muissa asioissa maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Harakan, sen jälkeen elinkeinoministeri Lintilän syyskuun 2022 loppuun saakka ja tämän jälkeen kuntaministeri Paateron. Ministerityöryhmän muiksi jäseniksi valtioneuvosto määrää valtionvarainministeri Saarikon, oikeusministeri Henrikssonin, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen sekä sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen. Valtioneuvosto muuttaa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän, ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän, sote-ministerityöryhmän, osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän, lapsi- ja nuorisopoliittisen ministerityöryhmän samoin kuin Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän tehtäviä. Valtioneuvosto jakaa sote-ministerityöryhmän puheenjohtajuuden siten, että sote-ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointialueiden uusia tehtäviä (pl. uudet sote-tehtävät), hyvinvointialueiden verotusoikeutta sekä näihin liittyviä rahoituksen muutoksia käsiteltäessä kuntaministeri Paatero ja kaikissa muissa asioissa perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru. Valtioneuvosto täydentää Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän jäseniä siten, että jäseniksi tulevat työministeri Haatainen sekä elinkeinoministeri Lintilä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen