Hallituksen esitys TEM/2021/172

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta

HE 199/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Kanerva Sunila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047138
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annettua lakia. Laki saatettaisiin vastaamaan sisällöltään sähkön sisämarkkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen vaatimuksia resurssien riittävyyden arvioinnin ja kapasiteettimekanismien käyttöönoton osalta. Esityksen tavoitteena on taata edellytykset tehoreservin ylläpidolle myös jatkossa kehittämällä tehoreservijärjestelmää vastaamaan strategisia reservejä koskevia uusia Euroopan unionin sääntelyn vaatimuksia. Sähkömarkkina-asetuksen mukaisesti tehoreservijärjestelmä on jatkossa ilmoitettava Euroopan komissiolle valtiontukena. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esityksellä ei itsessään arvioida olevan merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Esityksen arvioidaan aiheuttavan lisätyötä Energiavirastolle. Lisätyömäärän arvioidaan olevan vuositasolla keskimäärin seitsemän henkilötyökuukautta, eli noin 50 000 euroa vuodessa. Lisämääräraha sisältyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen Energiaviraston toimintamenomomentille 32.01.09. osana Puhtaan energian paketin sähkömarkkinasäädösten toimeenpanoa. Myös tuomioistuinlaitokselle arvioidaan aiheutuvan lisätyötä vuodesta 2023 alkaen kuusi henkilötyökuukautta, eli 46 000 euroa, vuodessa. Lisämäärärahatarve on tarkoitus kattaa määrärahasiirrolla TEM:n pääluokan momentilta 32.01.01. (Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot) OM:n pääluokkaan momentille 25.10.03. (Muiden tuomioistuinten toimintamenot) vuodesta 2023 alkaen. Tehoreservijärjestelmään ehdotettujen muutosten jälkeen malli antaa vahvemman hintasignaalin sähkömarkkinatoimijoille niiden sähkönhankinnan varmistamiseen ja tarkkaan ennustamiseen. Vaikutukset yksittäiseen toimijaan riippuisivat sähköpulatilanteen todennäköisyydestä ja toimijan mahdollisuuksista arvioida oikein sähkönkäyttönsä ja -tuotantonsa. Ehdotuksesta johtuvien muutosten arvioidaan aiheuttavan lisätyötä järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle. Mahdollisten kustannustason muutosten vaikutus kotitalouksille arvioidaan olevan hyvin pieni. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET: Tehoreservijärjestelmä vähentää vakavan tehopulan syntymisen todennäköisyyttä merkittävästi ja riskiä joutua rajoittamaan sähkön käyttöä. Järjestelmä mitoitetaan tarpeen mukaan, jotta turvataan toimitusvarmuus ja kustannusten pysyminen kohtuullisina. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Lakiehdotuksilla ei olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia nykytilaan verrattuna. TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET: Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä työllisyysvaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen