Vuokrasopimus PLM/2021/50

« Raha-asiainvaliokunta 14.10.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välistä toimitilan vuokraamista Siilinjärvellä koskeva hallintosopimus

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jyrki Rihu, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140029
Asia
Puolustusvoimien Siilinjärven toimitilojen vuokraaminen perustuu puolustusvoimien koulutuksen järjestelyiden tukemiseen Karjalan lennostossa. Karjalan lennoston Rissalan tukikohdan vuonna 1961 valmistunut kasarmirakennus (rakennus 46) ei vastaa tiloiltaan ja kapasiteetiltaan Suojauskomppanian nykyisen varusmiesmäärän tarpeita. Kasvaneen varusmiesmäärän vuoksi esim. 10 varusmiehelle mitoitettuihin majoitustupiin joudutaan majoittamaan nykyisin jopa 14 varusmiestä varusteineen, mikä heikentää majoitustilojen sisäilmaa. Rakennus ei vastaa myöskään rakenteelliselta kunnoltaan, talotekniikaltaan eikä energiatehokkuudeltaan nykyaikaisen koulutus- ja majoitusrakennuksen vaatimuksia. Rakennuksen kellarikerros on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen tekniset järjestelmät ovat pääosin tulleet käyttöikänsä loppuun. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on vuokralaisena allekirjoittanut 7.5.2021 Puolustuskiinteistöjen kanssa Rissalan kasarmin 46 peruskorjaus ja -parannus sekä uudisrakennushanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Puolustuskiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 12.5.2021. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 31.12.2023. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa peruskorjaus ja -parannusvaiheen osalta 1.10.2022 ja laajennusvaiheen osalta 1.1.2023. Sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon, mikäli kasarmista luovuttaisiin ennen 31.12.2033. Vuokrasopimuksessa olevan jäännösarvovastuun erittelyn mukaisesti jäännösarvovastuu on vuokra-ajan alkamishetkellä 9 697 947 € (alv 0%) ja jäännösarvovastuu alenee 80 816 €/kk (alv 0%).
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Toiminnalliset: Rakennuksen 46 tilat korjataan. Korjattuun rakennukseen sijoitetaan toimistotiloja, huolto-, koulutus- ja varastotiloja, majoitustiloja ja terveysaseman tilat. Nykyistä kasarmia laajennetaan uudella varusmiesten majoitusrakennusosalla. Erillisenä hankkeena rakennetaan uusi piharakennus, johon tulee telttakuivaamo ja varastotiloja. Toteuttamalla kasarmin 46 peruskorjaushanke rakennuksen käyttäjät saavat turvalliset ja terveelliset koulutus- ja majoitustilat tarkoituksenmukaista ja toimintaa palvelevan joukkotuotannon toteuttamiseksi. Siirtämällä varustehuollon tilat pois kasarmitiloista parannetaan kasarmin sisäilman laatua. Käyttö- ja palvelusturvallisuus paranevat, kun hankkeessa toteutettavien uusien piha- ja liikennejärjestelyiden myötä eri liikennemuodot saadaan erotettua toisistaan. Taloudelliset: Kohteen tulevat toimitilakustannukset ilman käyttäjän kalustehankintoja ovat yhteensä 1 758 049 €/vuosi (sis. alv:n osuus 340 268 €). Hankkeen kustannusten lisäys ilman käyttäjän kalustehankintoja on yhteensä 1 425 193 €/vuosi (sis. alv:n osuuden 275 844 €).
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Taustamuistio