Hallituksen esitys VM/2021/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

HE 88/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jouko Narikka, Budjettineuvos p.+35 8295530017
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuslakia ja valtiokonttorista annettua lakia. Valtionavustuslakiin lisättäisiin säännökset, jotka koskevat valtionavustustoiminnan tietovarantoa ja siihen sisältyviä palveluja. Valtionavustustoiminnan tietovaranto sisältäisi kaikille valtionapuviranomaisille tai lain nojalla muille valtionavustuksia myöntäville tarkoitettuna palveluna valtionavustusten yhtenäisen sähköisen käsittelyn ja hallinnoinnin palvelun sekä laajemmin eri intressiryhmien käyttöön tarkoitetut valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelut. Uusissa säännöksissä säädettäisiin tarkemmin myös valtionapuviranomaisten tai lain nojalla muiden valtionavustuksia myöntävien velvoitteista tiedonhallinnassa ja valtionavustustoimintaa koskevien tietojen tallentamisessa tai vähimmäistietojen toimittamisessa, henkilötietojen käsittelystä sekä tietovarantoon tallennettavien tietojen ja asiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista. Esityksen mukaan Valtiokonttori vastaisi tietovarannon hallinnoinnista ja ylläpidosta, valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelun tietoaineiston tuottamisesta ja julkaisemisesta, eräistä näihin velvoitteisiin liittyvistä tiedonhallintaa koskevista tehtävistä sekä valtionavustustoimintaa koskevista analysointi- ja raportointipalveluista valtioneuvostolle valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Valtiokonttorin uusia lakisääteisiä tehtäviä koskevat säännökset lisättäisiin valtiokonttorista annettuun lakiin. Tarkoituksena on, ettei ministeriöiden ja muiden valtionapuviranomaisten tai lain nojalla muiden valtionavustuksia myöntävien nykyinen toimivalta hallinnonalansa valtionavustusten sisällöllisessä ohjauksessa muutu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Valtionavustustoiminnan tietovarannon ja siihen sisältyvien palvelujen rakentamiseen ja käyttöönottoon liittyvän valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen aikaisiksi kustannuksiksi arvioidaan vuosina 2020–2023 yhteensä noin 19,6 miljoonaa euroa. Tästä ulkoiset projektikustannukset ovat 8 941 000 euroa, sisäiset projektikustannukset 7 631 000 euroa sekä hankeaikaiset jatkuvat ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannukset 2 992 000 euroa. Hankkeen päätyttyä vuodesta 2024 alkaen kustannuksia aiheutuu Valtiokonttorille palvelutuottajana, kun se lakisääteisenä tehtävänään keskitetysti ylläpitää ja kehittää valtionavustus-toiminnan tietovarantoa siihen sisältyvine palveluineen. Yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen ja tietovarannon ylläpito- ja kehittämiskustannuksiksi arvioidaan vuositasolla 2 635 000 euroa vuodesta 2024 eteenpäin. Tästä sisäiset ja ulkoiset työkustannukset ovat 1 910 000 euroa ja jatkuvat ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannukset 725 000 euroa. Yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen avulla voidaan pitkällä aikavälillä säästää tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksia verrattuna nykyisten erillisten valtionavustusten käsittelyyn ja hallinnointiin tarkoitettujen tietojärjestelmien käyttö- ja ylläpitokustannuksiin, joiden arvioidaan olevan vuositasolla vähintään 3,6 miljoonaa euroa. Valtionapuviranomaisille ja lain nojalla muille valtionavustuksia myöntäville aiheutuisi jossain määrin kustannuksia valtionavustustoimintaa koskevien tietojen tallentamisesta tai vähimmäistietojen toimittamisesta tietovarantoon tai omien tietojärjestelmiensä korvaamisesta tietovarantoon sisältyvillä palveluilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen