Hallituksen esitys LVM/2021/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 197/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sonja Töyrylä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342459
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ilmailulakia, liikenteen palveluista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, rikoslakia ja puolustusvoimista annettua lakia. Esityksellä päivitettäisiin kansallista ilmailusääntelyä vastaamaan EU:n lainsäädäntöä sekä toteutettaisiin useita lainsäädäntöteknisiä täsmennyksiä ja korjauksia. Esityksen tavoitteena on kansallisen ilmailusääntelyn selkeyttäminen, viranomaisen toimivaltuuksien täsmentäminen sekä siviili-ilmailun korkean turvallisuustason ylläpitäminen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 31.12.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa ilmailun viranomais- tai ammattitoimijoiden rajattuun joukkoon. Valtaosa ehdotuksista on lakiteknisiä korjauksia, joiden vaikutukset ovat vähäisiä ja jotka keventävät ilmailutoimijoiden sääntelytaakkaa. Esityksellä olisi myönteisiä vaikutuksia siviili-ilmailun turvallisuudelle erityisesti viranomaisen toimivaltuuksien täsmentämisen sekä sääntelyn vastaiseen toimintaan ehdotettavien puuttumiskeinojen vuoksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen