Hallituksen esitys LVM/2021/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 194/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 029 5342124

Asia

Lakiesityksellä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia (320/2017), työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia (447/2016) sekä ylikuormamaksusta annettua lakia (51/1982). Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöön liittyvät EU-asetukset ja direktiivit. Lisäksi esityksen tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelman harmaan talouden torjuntaa koskevat toimenpidekirjaukset kuljetuksen tilaajan vastuiden osalta. Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.2.2022

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia valtiontalouteen. Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta. EU-säädösten täytäntöönpanon lisäksi esityksen tarkoituksena on toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman harmaan talouden torjuntaa koskevat toimenpidekirjaukset laajentamalla kuljetuksen tilaajan vastuita ylikuormilla ajamisen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomisen osalta. Samalla on tarkoitus vahvistaa viranomaisvalvonnan tiedonkulkua, kevyillä hyötyajoneuvoilla operoivan tavaraliikenteen palveluntarjoajan rekisteröitymisvelvollisuutta sekä ammattimaisessa liikenteessä käytettävän ajoneuvon rekisteröinnin vaatimuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.