Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2021/184

« Raha-asiainvaliokunta 2.12.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo-Ville Nieminen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162379
Asia
Asetuksella säädettäisiin Luonnonvarakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Aiemman vastaavan asetuksen (1252/2019) voimassaolo päättyy 31.12.2021.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Luonnonvarakeskuksen julkisoikeudellisten suoritteiden maksut säilyisivät ennallaan. Liiketaloudellisten suoritteiden luokittelu ja asetuksen rakenne säilyisivät niin ikään ennallaan. Asetuksesta poistettaisiin ehdotuksen mukaan sen 1 §:n 2 momentti, jossa säädettiin kasvinsuojeluaineiden testaamista koskevasta tehtävästä perittävästä alennetusta maksusta. Mainittu tehtävä on poistunut Luonnonvarakeskukselta kasvinsuojeluaineista annetun lain muutoksella (1398/2019), eikä tehtävää vastaavaa säännöstä alennetusta maksusta enää ole tarpeellista sisällyttää myöskään maksuja koskevaan asetukseen. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta