Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2021/258

« Raha-asiainvaliokunta 30.12.2021 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2022 ja 2023

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Jaska Siikavirta, Johtaja p.029 5163394
Asia
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista (1498/2019) on voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista ehdotetaan annettavaksi uusi asetus vuosille 2022 ja 2023. Jotta maksujen kustannusvastaavuus toteutuisi paremmin, ehdotetaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilölainsäädännön mukaisista suoritteista perittäviin maksuihin joitakin korotuksia ja joitakin maksujen alennuksia ja alkoholilain (1102/2017) mukaisista suoritteista perittäviin maksuihin joitakin korotuksia. Asetuksessa säädettäisiin seuraavista uusista suoriteryhmistä: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) 30 §:n nojalla tehdyt rekisteröinnit, lääkelaissa (395/1987) tarkoitetut sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköihin perustettavia yhteiskäyttöisiä rajattuja lääkevarastoja koskevat suoritteet, elintarvikelain (297/2021) mukaiset suoritteet ja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) mukaiset tietolupapäätökset. Lisäksi omana suoriteryhmänään säädettäisiin luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) mukaisista suoritteista, jotka ovat olleet aikaisemmin osana alkoholivalvonnan suoritteita. Tupakkalain mukaisiin suoritteisiin (549/2016) lisättäisiin tupakkalain 18 §:n mukaiset vertaisarvioinnit. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskeviin suoritteisiin tehtäisiin eräitä tarkentavia muutoksia ja mainituista suoriteryhmistä poistettaisiin joitakin suoritteita muun muassa sähköisen asioinnin laajentumisen ja eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisen vuoksi. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista poistettaisiin terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät suoritteet, sillä mainitut tehtävät on siirretty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan vuoden 2020 alusta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2023. Asetuksen 2 §:n 8 kohta tulisi kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä huhtikuuta 2022, jolloin kyseisen 8 kohdan mukaisia suoritteita koskeva laki lääkelain muuttamisesta (1258/2021) tulee voimaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston nettobudjetoitujen suoritteiden toimintamenomomentille 33.02.05 tilitettävät tuotot ovat vuonna 2022 arviolta 4,5 milj. euroa nykyisillä suoritemäärillä ja esitetyillä suoritehinnoilla. Momentille 12.33.02 tilitettävien bruttobudjetoitujen suoritteiden tuottojen arvioidaan tällä hetkellä olevan vuonna 2022 noin 200 000 euroa, mihin sisältyy alkoholilain mukaiset lupamaksut sekä vesihygieenistä osaamista koskevat suoritteet. Valviran maksullisen toiminnan suoritteiden kokonaiskustannusvastaavuus oli 97 % vuonna 2020 ja tavoite vuodelle 2022 on 100 %. Ehdotukseen sisältyvien muutosten taloudelliset vaikutukset eivät ole merkittäviä, koska maksujen muutokset kohdistuvat vain osaan maksuja ja ammattioikeuksia koskevien suoritteiden osalta maksuja on osittain laskettu ja osittain korotettu. Lisäksi osassa suoritteita, joihin korotukset kohdistuvat, vuosittaiset suoritemäärät ovat pienet. Tulojen kasvu johtuu uusista suoritteista.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta