Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.2.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä

U 5/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Krista Widerholm, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342140
Asia
Asetusehdotus (KOM(2021) 753 final) mahdollistaisi maa-, ilma-, ja vesiteitse toimivien liikenteenharjoittajien toiminnan rajoittamisen komission täytäntöönpanosäädöksillä tilanteissa, jossa ne helpottavat tai harjoittavat ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta Euroopan unionin alueelle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Esityksen vaikutukset riippuvat sen perusteella annettavien komission täytäntöönpanosäädösten sisällöstä. Liikenteenharjoittajien toimintaan puuttumisella voi olla vaikutuksia tietyn alueen liikenteeseen. Lisäksi ehdotuksella voidaan nähdä olevan vaikutuksia perusoikeuksien toteutumiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen