Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/128

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2021 vp; EV 7/2022 vp)

HE 139/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Pauliina Kanerva, p. +35 8295060160

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
 3. Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
 5. Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av elsäkerhetslagen
 7. Laki hissiturvallisuuslain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av hissäkerhetslagen
 9. Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
 11. Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 5 ja 21 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 5 och 21 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven
 13. Laki painelaitelain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
 15. Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
 17. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
 19. Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
 21. Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
 23. Laki laivavarustelain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om marin utrustning
 25. Laki kemikaalilain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av kemikalielagen
 27. Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om kosmetiska produkter
 29. Laki tupakkalain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av tobakslagen
 31. Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 33. Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle annetun lain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.