Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma UM/2022/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta (VNS 5/2021 vp; EK 8/2022 vp)

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Elina Kalkku, Alivaltiosihteeri p.029 5350556
Asia
Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (UaVM 1/2022) mukaisen kannanoton: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä toimeenpannessaan ottaa huomioon tässä mietinnössä esitetyt havainnot ja raportoi niistä osana vuonna 2022 valmisteltavaa kehityspolitiikan tulosraporttia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta pöytäkirjaan sekä ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen