Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2022/83

« Raha-asiainvaliokunta 16.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2022

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Henna Vidén, Hallitussihteeri p.029 5163431
Asia
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 66 §:n mukaan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta suoritettavan korvauksen suuruudesta ja korvauksen maksamisen muista perusteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Asetuksessa ehdotetaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritettavaksi lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvauksena sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutuskorvauksena 44 000 euroa. Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettavasta koulutuksesta suoritettavan kuukausikorvauksen suuruudeksi ehdotetaan 830 euroa. Yliopistoille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta aiheutuvien kustannusten korvauksen suuruudeksi ehdotetaan 4 300 euroa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2022.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2022 talousarvion momentilla 33.60.33 on 96 000 000 euron määräraha valtion korvauksen maksamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuskorvauksiin. Tästä määrärahasta 1 800 000 euroa on tarkoitus osoittaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen ja sosiaalityöntekijöiden erikoistumiskoulutuksen korvauksiin. Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin on käytettävissä yhteensä 94 200 000 euroa. Määräraha jakautuu seuraavasti: Koulutuskorvaus yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille on 61 700 000 euroa, muille terveydenhuollon toimintayksiköille 29 400 000 euroa ja erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestäville yliopistoille 3 100 000 euroa. Koulutuskorvaukset eivät vaikuta kuntien valtionosuuteen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta