Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2022 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021 vp; EV 85/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 132/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Salla Silvola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150314
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa vanhemmuuden kumoamiskanteen nostamiselle asetetun määräaikasääntelyn ehdottomuutta lieventävän muutoksen toimivuutta ja vaikutuksia sekä tarvittaessa selvittää mahdollisia vaihtoehtoja sääntelyn edelleen kehittämiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa vanhemmuuslain ja siihen liittyvät lait ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen