Hallituksen esitys TEM/2022/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 207/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, p. +35 8295048263

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä ja laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ja laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottaisiin. Lisäksi esityksessä muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia, työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia, työttömyyskassalakia, ulkomaalaislakia, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annettu lakia, palkkaturvalakia, merimiesten palkkaturvalakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia sekä eräitä muita lakeja. Esityksessä ehdotetaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettäväksi valtiolta kunnille. Työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin. Kunnille siirtyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella valtiolta kuntiin ja kuntayhtymiin. Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen muodostaisi kunnille uuden valtionosuustehtävän. Kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta laajennettaisiin. Eräitä valtion tehtäviä järjesteltäisiin valtion sisäisesti. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2025. Työvoimapalveluiden järjestämisestä annettavan lain eräät lainkohdat tulisivat voimaan 1.4.2023 ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n 1 momentin 23 kohdan ja rikosrekisterilain 4 a §:n 2 momentin pysyvään sanamuotoon esitetyt muutokset 1.1.2034. Osa laeista saatettaisiin voimaan erillisellä voimaanpanolailla, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset

Vuoden 2023 talousarvioesityksessä ehdotetaan uudistuksen tietojärjestelmämuutoksista aiheutuviin kertaluonteisiin kustannuksiin 4 miljoonan euron määrärahaa momentille 32.01.10 (Digitalisaation kehittäminen) ja muihin muutoskustannuksiin 1,507 miljoonan euron määrärahaa momentille 32.01.03 (Työ- ja elinkeinotoimiston toimintamenot). Vuoden 2023 muiden muutoskustannusten on arvioitu olevan yhteensä hieman yli neljä miljoonaa euroa. Puuttuva rahoitus on tarkoitus esittää vuoden 2023 täydentävässä talousarvioesityksessä. Uudistuksen arvioidaan vahvistavan työllisyyttä noin 7 000-10 000 lisätyöllisellä. Uudistuksella olisi vaikutusta sekä valtion- että kuntatalouteen. Kunnille siirtyvien tehtävien rahoittamiseen käytetty määräraha (noin 700 miljoonaa vuoden 2022 talousarvion tasossa) siirtyisi kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen. Kuntien rahoitusosuutta työttömyysturvan kustannuksista lisättäisiin (lisäys vuoden 2022 tasossa noin 350 miljoonaa euroa) ja valtion osuus pienenisi vastaavasti. Lisäys kompensoitaisiin kunnille täysimääräisesti peruspalvelujen valtionosuutta korottamalla. Tehtävien siirto kunnille ja rahoitusvastuun lisäys toteutettaisiin kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraalisti. Uudistuksella olisi vaikutusta työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön hallinnonalojen määrärahoihin. Uudistuksesta aiheutuvat kustannukset ja muutokset vuoden 2023 jälkeen on tarpeellisissa määrin huomioitava vuosien 2024-2027 teknisen julkisen talouden suunnitelman valmistelussa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.