Valtioneuvoston asetus STM/2022/207

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 029 5163713

Asia

Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi viisi muutosta: Ensinnä asetuksen 1 §:ää muutettaisiin niin, että asetukseen lisättäisiin uusi liite. Tämä liite V tulisi sisältämään ne aineet, jotka on vapautettu luvanvaraisuudesta huumausainelain 13.6.2022 voimaan tulleen 23 §:n muutoksen nojalla. Toiseksi YK:n huumausainetoimikunnan 16.3.2022 tekemien päätösten mukaisesti luokiteltaisiin uudelleen 3 ainetta. Kaksi aiemmin kansallisesti huumausaineiksi luokiteltua ainetta brorfiini, metonitatseeni lisättäisiin huumausaineasetuksen liitteeseen I ja yksi aiemmin kansallisesti huumausaineeksi luokiteltu eutyloni lisättäisiin huumausaineasetuksen liitteeseen II. Samalla aineet poistettaisiin kansallisesti kiellettyjen aineiden joukosta liitteestä IV. Brorfiini ja metonitatseeni ovat synteettisiä opioideja ja niillä on merkittävä väärinkäyttö- ja riippuvuuden aiheuttamispotentiaali. Vakavin haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva, jopa kuolemaan johtavaa hengityslama. Eutyloni on synteettinen katinoni, jonka vaikutusmekanismi on katinonien ja piristävästi vaikuttavien aineiden, kuten metamfetamiinin, kaltainen. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Näiden aineiden haitallisuuden on arvioinut Maailman terveysjärjestö WHO. Kolmanneksi asetuksen liitteeseen III lisättäisiin 3-kloorimetkatinoni (3-CMC) ja 3-metyylimetkatinoni (3-MMC), jotka on 18.3.2022 annetulla komission delegoidulla direktiivillä (EU) 2022/1326 neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta sisällytetty huumausaineiden määritelmään. Mainitut aineet ovat synteettisiä katinoneja, kuten yllä mainittu eutyloni. Aineet ovat olleet aiemmin kansallisesti kiellettyjä valtioneuvoston asetuksella kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) ja niiden poistamista mainitusta asetuksesta esitetään samassa esittelyssä. Neljänneksi lisättäisiin asetuksen uuteen liitteeseen V yksi aine pregabaliini, joka on ollut Suomessa lääkekäytössä vuodesta 2004 alkaen. Pregabaliini on ollut Suomessa jo pitkään väärinkäytetty aine. Vaikka se ei olekaan voimakkaimpien huumausaineiden kaltainen, pregabaliinin merkittävää väärinkäyttöä ovat raportoineet niin terveydenhuolto kuin valvontaviranomaiset. Pregabaliini näkyy myös merkittävänä tekijänä kuolemansyyn selvityksissä. Aineen väärinkäyttö on yleisintä sellaisten ihmisten keskuudessa, joilla on myös jonkun muun aineen väärinkäyttöä. Yhteiskäyttö tekee haittojen esiintymisen entistä todennäköisemmäksi. Viidenneksi asetuksen liitteeseen IV lisättäisiin kansallisen arvioin perusteella yksi uusi aine norfludiatsepaami. Aine muistuttaa lääkkeellisessä käytössä olevia vuoden 1971 yleissopimuksella psykotrooppisista aineista huumausaineeksi luokiteltuja aineita, kuten diatsepaamia. Bentsodiatsepiinien käyttö johtaa helposti toleranssin kehittymiseen ja pitkäaikainen käyttö voi johtaa fyysiseen ja psyykkiseen riippuvuuteen. Aineella ei ole lääkkeellisiä käyttötarkoituksia Suomessa. Aineiden nimeämisessä ei ole yhtä kansainvälistä standardia ja merkitsemistavat vaihtelevat ja kehittyvät. Kansalliset asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen aineen suomenkielisen ja ruotsinkielisen merkitsemistavan esimerkiksi kansainvälisesti yleisimmäksi katsotun nimeämistavan mukaan. Tarvittaessa aineen nimeä saatetaan myös asetuksessa myöhemmin muuttaa, riippuen siitä mikä nimi tai merkitsemistapa vakiintuu käyttöön. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023. Liitteiden I–IV muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan jo 16 päivänä tammikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: YK:n, EU:n ja kansallisen päätöksen mukaisesti luokiteltavilla aineilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa. Liitteeseen V luokiteltava aine pregabaliini on laajassa lääkekäytössä Suomessa. Liitteessä V olevat aineet on kuitenkin vapautettu huumausainelain mukaisista tuonti- ja vientiluvista huumausainelain 23 §:n perusteella. Luokittelu kuitenkin lisää jonkin verran toimijoiden hallinnollista taakkaa. YHTEISKUNNALLISET: Esityksellä kielletään ns. muuntohuumeita niiden päihdekäytön ehkäisemiseksi ja huumevalvonnan tehostamiseksi. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat. Tarve pregabaliinin tiukempaan valvontaan haittojen ehkäisemiseksi on nähty myös laajasti eri toimijoiden piirissä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.