Valtioneuvoston asetus MMM/2022/224

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Euroopan unionin lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ehdotetaan säädettäväksi eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) nojalla valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin luonnonmukaisen tuotannon korvausta koskevaan sitoumukseen sisällytettävästä alasta, alan lisäämisestä ja poistamisesta sitoumuksesta, luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen tarkemmista ehdoista, korvauksen määrästä ja maksamisesta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 286,560 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 43 prosenttia. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 76,122 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla 30.20.43 on noin 120 miljoonaa euroa vuosilta 2021 ja 2022 siirtyvää rahoituskaudelle 2014-2020 kohdistettua määrärahaa. Siirtyvää määrärahaa käytetään vuodelta 2022 maksettavan ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen toisen maksuerän maksamiseen. Luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen arvioidaan tarvittavan vuoden 2023 tukihausta aiheutuviin maksuihin noin 77 miljoonaa euroa. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion ja henkilötyövuosien puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.