Valtioneuvoston kirjelmä SM/2023/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi lentomatkustajia koskevien ennakkomatkustustietojen keräämisestä ja siirtämisestä (API-asetukset)

U 111/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. +358 295 488 568

Asia

Euroopan komissio antoi 13.12.2022 asetusehdotukset 1) matkustajien ennakkotietojen keräämisestä ja siirtämisestä ulkorajavalvonnan helpottamiseksi, asetusten 2019/817 ja 2018/1726 muuttamisesta sekä direktiivin 2004/82/EY kumoamisesta (COM(2022)729 final) ja 2) matkustajien ennakkotietojen keräämisestä ja siirtämisestä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten ja asetuksen 2019/2018 muuttamisesta (COM(2022) 731 final). Ehdotuksilla on tarkoitus saattaa voimaan aiempaa yhdenmukaisemmat säännöt lentoliikenteen matkustajien API-tietojen kattavammalle ja tarkemmalle keräämiselle ja siirtämiselle ulkorajatarkastusten asianmukaiseksi järjestämiseksi ja tehostamiseksi sekä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja syytetoimiin saattamista varten. Asetusehdotuksilla on tarkoitus vahvistaa paremmat säännöt lentoliikenteen harjoittajien API-tietojen keräämiselle ja siirrolle sekä parantaa API-tietojen käsittelyn valvontaa ja tietosuojaa korkeilla turvallisuusstandardeilla sekä lisätä oikeusvarmuutta matkustajien ja liikenteenharjoittajien näkökulmista.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

LAINSÄÄDÄNTÖ Kyseessä ovat EU-asetukset, jotka ovat sellaisenaan voimassa kaikkialla EU:ssa. Asetukset aiheuttavat tarkastelutarpeita lakiin henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa (2019/639) ja poliisitoimessa (616/2019). Myös ulkomaalaislakia (2004/301) ja lakia lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa (657/2019) tulee tarkastella. Ulkorajavalvontaa koskeva asetusehdotus kumoaisi voimaan astuessaan direktiivin liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa matkustajatietoja (2004/82/EY). TALOUDELLISET Ehdotuksiin sisältyvät uudistukset tulevat edellyttämään kansallisten tietojärjestelmien päivitystä. Jäsenvaltioille aiheutuu kustannuksia tietojärjestelmien päivittämisestä ja lisähenkilötyövuosien tarpeesta. Komission mukaan eu-LISA viraston osalta tarvitaan noin 45 miljoonan euron lisämääräraha reitittimen perustamiseen ja 9 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2029 alkaen sen tekniseen hallinnointiin sekä noin 27 lisävirkaa sen varmistamiseksi, että eu-LISA:lla on tarvittavat resurssit asetusehdotuksissa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen. Poliisin osalta järjestelmän rakentamis- ja kehittämiskulujen arvioidaan olevan 550 000 – 700 000 euroa ja järjestelmän ylläpitokulut 110 000 – 150 000 euroa vuodessa. Rajavartiolaitokselle aiheutuisi arviolta noin 500 000 – 1 000 000 euron kustannus tietoyhteyksien rakentamisesta ja tietojärjestelmien muutoksesta. Lisäksi lentoyhtiöille aiheutuisi tieto- ja lähtöselvitysjärjestelmien kehittämistä tai päivittämistä. Kustannuksia saadaan osin katettua EU-rahastojen (ISF ja BMVI) avulla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.