Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koordinoiduista kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteistä

U 114/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elina Hautakangas, p. 029 5047116

Asia

Asetusehdotuksella (COM (2022) 361) varaudutaan mahdollisiin kaasun toimituksen lisähäiriöihin ja jopa toimitusten täydelliseen katkaisuun Venäjältä. Tavoitteena on vähentää kaasun käyttöä kaikissa jäsenvaltioissa koordinoidusti kahtena seuraavana talvena. Jäsenvaltion saavat vapaasti valita toimenpiteet, joita ne soveltavat kulutuksen vähentämiseksi. Jäsenvaltioiden on toteutettava vapaaehtoiset kaasun kulutuksen vähentämistoimet 1.8.2022–31.3.2023 välisenä aikana. Vähennysprosentti on 15 %. Kulutuksen vähentymä lasketaan vuosien 2017–2022 talvikauden kulutuksesta ajalta 1.8.–31.3.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Kulutuksen vähentämistoimien on oltava markkinapohjaisia, ne eivät saa vääristää kilpailua ja niiden on varmistettava suojattujen asiakkaiden katkeamaton kaasuntoimitus. Jäsenvaltion on kohdistettava toimet ensisijaisesti ei suojattuihin asiakkaisiin sekä huomioitava toimien taloudelliset vaikutukset sekä rajoitustoimien pitkäaikaiset vaikutukset teollisuuslaitoksiin sekä muut negatiiviset vaikutukset. Asetus edellyttää, että nimetään kansallinen toimivaltainen viranomainen koordinoimaan ja valvomaan kansallisia kaasun vähentämistoimia ja raportoimaan niistä komissiolle.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.