Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/110

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta (HE 87/2022 vp; EV 241/2022 vp)

HE 87/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Oikeuspäällikkö Kaija Suvanto, p. 029 5351159

Asia

Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä tehdään seuraava varauma ja annetaan seuraavat selitykset: ”Painottaen adoption edellytysten ennakkovalvontaa lapsen edun vuoksi ja suhtautuen siten varauksellisesti erilliseen adoption kumoamista koskevaan menettelyyn tunnustaen kuitenkin mahdollisuuden tarkastella adoptiota poikkeustapauksissa uudelleen, Suomi ei katso olevansa yleissopimuksen 25 artiklan 4 kohdan määräysten sitoma siltä osin kuin kyse on mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen lasten adoption kumoamisesta. Yleissopimuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti Suomi tunnustaa komitean toimivallan ottaa vastaan ja tutkia valituksia lainkäyttövaltaansa kuuluvilta henkilöiltä, jotka väittävät joutuneensa uhreiksi Suomen rikottua tämän yleissopimuksen määräyksiä, tai ottaa vastaan ja tutkia tällaisten henkilöiden puolesta tehtyjä valituksia. Yleissopimuksen 32 artiklan mukaisesti Suomi tunnustaa komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä valituksia, joissa jokin osapuoli väittää, ettei Suomi täytä tämän yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan.”

Esitys

Tasavallan Presidentti ratifioi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja päättää varauman tekemisestä ja päättää selitysten antamisesta sekä vahvistaa lain kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta ja lain rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.