Valtioneuvoston asetus YM/2023/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Asiantuntija, esittelijä Salla Koskela, p. +35 8295250236

Asia

Asetukseen tehtäisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 2022/2472 (maatalouden uusi ryhmäpoikkeusasetus) edellyttämät tekniset muutokset. Tekniset muutokset tarkoittaisivat tukiohjelman säädösperustana olevan maatalouden vanhan ryhmäpoikkeusasetuksen korvaamista maatalouden uudella ryhmäpoikkeusasetuksella neljässä pykälässä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Maatalousmaan kipsikäsittelynä myönnettävää tukea, johon kuuluu myös informaatio-ohjaus, voitaisiin edelleen antaa valtion talousarviossa vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa. Vuoden 2023 valtion talousarvioissa on varattu Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 1,5 milj. euroa ja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) 5 milj. euroa peltojen kipsikäsittelyyn. Sen lisäksi vuosien 2021-2022 talousarviomäärärahoissa on käytettävissä siirtyviä määrärahoja peltojen kipsikäsittelyyn noin 8 milj. euroa. Ympäristövaikutukset Maatalouden kipsikäsittelyä kohdennettaisiin edelleen Saaristomeren valuma-alueen lisäksi myös eräille muille alueille, jotka täyttävät kipsiasetuksen 6 §:n vaatimukset. Näitä alueita on Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimialueilla. Lisäksi kipsikäsittelyä kohdennettaisiin Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskuksen niille alueille, joille ei tähän mennessä ole kipsikäsittelyä tehty ja jotka täyttävät kipsiasetuksen vaatimukset. Kipsikäsittely on nopeavaikutteinen toimi, jolla vähennetään ravinteiden huuhtoumaa. Saavutettavat tulokset riippuvat käsittelyn piiriin saatavien peltoalueiden määrästä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.