Sopimuksen hyväksyminen STM/2023/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.35

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sitoutuminen EU:n koronarokotteiden hankintaa koskevan sopimuksen muutokseen

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

johtaja Tuula Helander, p. 029 5163480

Asia

Päätöksellä C (2020) 4192 18. kesäkuuta 2020 komissio hyväksyi sopimuksen jäsenvaltioiden kanssa COVID 19-rokotteiden hankkimisesta jäsenvaltioiden puolesta. Valtioneuvosto on yleisistunnossa 2.7.2020 hyväksynyt sopimuksen. Komission neuvottelemat sopimukset rokotevalmistajien kanssa perustuvat asetukseen (EU) 2016/369, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2016, hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä ja sen artiklaan 4(5) b, minkä mukaan komissio voi taata hätätilanteen tukea jäsenvaltioiden puolesta tehtävän hankintaan, joka perustuu komission ja jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen. Euroopan komissio on solminut jäsenvaltioiden puolesta sopimuksia koronarokotteiden hankinnoista. Komissio on neuvotellut BioNTech-Pfizerin kanssa muutoksesta yrityksen ja komission sekä jäsenvaltioiden väliseen 20.5.2021 tehtyyn sopimukseen. Uusisopimus mahdollistaa toimitusmäärien muutoksen verrattuna aiemmin sovittuun. Sopimus mahdollistaa myös toimitusten jaksottamisen aiemmin sovittua pidemmälle ajanjaksolle. Tämän mahdollisuuden hyödyntämisestä seuraa, että sopimukseen liittyvät kulut syntyvät aiemmin talousarvioesityksen yhteydessä esitettyä myöhemmin. Asia tuodaan raha-asiainvaliokuntaan ja valtioneuvoston yleisistuntoon, koska sopimusmuutoksen seurauksena osa kustannuksista syntyy vasta aikana, jolloin talousarvioon tällä hetkellä varattu määräraha ei enää ole käytettävissä.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy koronarokotteiden hankintaa koskevan sopimuksen muutoksen (RV)

Vaikutukset

Rokotetoimitukset, joihin Suomi on jo sitoutunut, saadaan jaksotettua pidemmälle ajanjaksolle. Näin saadaan sekä turvattua rokotteiden saatavuus pidemmälle tulevaisuuteen että toisaalta ehkäistyä riskiä siitä, että rokotteita toimitettaisiin maahan enemmän kuin niitä tarvitaan. Kustannusten kokonaismäärä ei aiempiin sitoumuksiin verrattuna kasva vaan voi jonkin verran vähentyä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.