Valtioneuvoston asetus MMM/2023/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteiden muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sanna Koljonen, p. 029 5162048

Asia

Ehdotetulla asetuksella päivitettäisiin vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (704/2019) liitteenä oleva kansallinen vieraslajiluettelo sekä säädettäisiin uusia lajeja koskevista tarpeellisista siirtymäajoista. Kansalliseen vieraslajiluetteloon lisättäisiin yhteensä kuusi kasvilajia ja yksi eläinlaji: kanadanpiisku, isopiisku, korkeapiisku, viitapihlaja-angervo, valkopajuangervo, vuorivaahtera ja mustapääetana. Lisäksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) 4 §:ssä säädetyn kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuuden soveltamista koskevasta poikkeuksesta luovuttaisiin nilviäisten osalta samoin kuin 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyjä kieltoja koskevasta poikkeuksesta sirkusten ja eläinnäyttelyiden osalta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä elokuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteiden muuttamisesta

Vaikutukset

Kansalliseen luetteloon ehdotettavilla uusilla kasvilajeilla ei ole sanottavaa taloudellista merkitystä taimi- ja puutarha-alalla viitapihlaja-angervoa ja valkopajuangervoa lukuun ottamatta. Viitapihlaja-angervolle ja valkopajuangervolle ehdotettava kahden vuoden siirtymäaika mahdollistaisi kuitenkin taimi- ja puutarha-alalle tuotannon hallitun lopettamisen ja asteittaisen lajeista luopumisen. Asetus vaikuttaisi myönteisesti luonnon monimuotoisuuden ja alkuperäisen eliöstön suojeluun.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.