Ministeriön asetus STM/2023/57

« Raha-asiainvaliokunta 28.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2024 ja 2025

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Maija Iles, p. +358 295 163 036

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista (1370/2021) on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista ehdotetaan annettavaksi uusi asetus vuosille 2024 ja 2025. Jotta maksujen kustannusvastaavuus toteutuisi paremmin, ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön mukaisista suoritteista sekä alkoholilain (1102/2017) mukaisista suoritteista perittäviin maksuihin joitakin korotuksia ja toisaalta joitakin alennuksia. Muutoksia suoritteiden maksuihin ehdotetaan myös johtuen suoritteiden hintojen yhdenmukaistamisesta ja tiettyjen suoritteiden ehdotetuista yhdistämisistä. Maksuttomista suoritteista poistettaisiin ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) mukainen suorite, sillä tehtävä on siirretty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi maksullisista suoritteista poistettaisiin raskauden keskeyttämisestä annetussa laissa (239/1970) tarkoitetut suoritteet, sillä Valviralla ei enää ole toimivaltaa tehdä kyseisiä päätöksiä. Viittaus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin (784/2021) korvattaisiin viittauksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettuun lakiin (703/2023), joka tulee voimaan 1.1.2024 ja jolla kumotaan ensiksi mainittu laki. Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) tulee voimaan 1.1.2024 ja kumoaa lait yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), jonka vuoksi näihin lakeihin perustuvat suoritteet poistettaisiin taulukosta ja korvattaisiin kokonaan uusilla valvontalain mukaisilla suoritteilla. Mainitut suoritteet olisivat suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvästä perustellusta syystä omakustannusarvoa alemmat maksut. Omakustannusarvoa alemmat maksut liittyvät uuden Soteri-rekisterin perustamiskustannuksiin, joita ei ole ollut tarkoitus jaksottaa palveluntuottajien maksujen kautta rahoitettaviksi. Vastaavin perustein lääkelaissa tarkoitetut sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköihin perustettavia yhteiskäyttöisiä rajattuja lääkevarastoja koskevista suoritteista perittävät maksut olisi omakustannusarvoa alemmat. Voimassa olevan asetuksen 2 §:n 2 momentissa olleet toisessa EU/ETA- maassa sekä EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset ehdotetaan siirrettäväksi 2 §:n 1 momenttiin niihin suoritteisiin, joista peritään suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut. Kyseisien suoritteiden maksuja ehdotetaan korotettavaksi, jotta kustannusvastaavuus toteutuisi. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta (294/2015) on kumottu lailla luonnonmukaisesta tuotannosta (1330/2021). Suoriteryhmän suoritteet pysyisivät pääosin ennallaan, mutta suoriteryhmään ehdotetaan eräitä suoritteiden kuvauksia ja lakiviittauksia koskevia muutoksia, joitakin maksujen korotuksia sekä kaksi uutta maksua. Tupakkalain (549/2016) mukaisissa suoritteissa ehdotetaan otettavaksi huomioon myös muiden kuin tupakkatuotteiden, kuten nikotiininesteiden, tutkiminen ja analysointi. Suoritteiden maksut pysyisivät ennallaan. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.