Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2023/31

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2 ja 9 d §:n ja puoluelain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta (HE 68/2023 vp; EV 48/2023 vp)

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Hallitussihteeri Jenni Nuutinen, p. +358 295 330 230

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2 ja 9 d §:n ja puoluelain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.