Ministeriön asetus STM/2024/20

« Raha-asiainvaliokunta 7.3.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisesta sosiaalityön tutkimuksesta

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitussihteeri Sonja Jantunen, p. +358 295 163 366

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmän toimikaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä.

Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen tavoitteena olisi edistää väestön hyvinvointia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään kohdistuvan korkeatasoisen ja vaikuttavan sosiaalityön tutkimuksen kautta ja edistää sosiaalihuollon vaikuttavuutta sekä tukea sosiaalihuollon tutkimusperustaisuutta. Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen painoalueina olisi 1) sosiaalityön vaikuttavuus, laatu ja asiakasturvallisuus; 2) erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden elämäntilanteet ja palvelutarpeet; 3) ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimus sekä innovaatiot sosiaalityössä; 4) asiakkaiden osallisuus ja toimijuus sosiaalihuollossa; 5) sosiaalityön henkilöstö, asiantuntijuus ja työn rakenteet sekä 6) sosiaalihuoltolain 60 c §:n nojalla rahoitettujen tutkimusten arviointitutkimus. Edellä mainittujen 1-5 kohdassa tarkoitettujen painoalueiden tutkimuksen tulisi kohdistua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Lisäksi asetukseen ehdotettaisiin voimassa olevaan asetukseen nähden lähinnä teknisiä muutoksia muihin asetuksen pykäliin, joiden tarkoituksena olisi yhtenäistää terveydenhuollon yliopistotasoista tutkimusta ja sosiaalityön yliopistotasoista tutkimusta koskevia asetuksia.

Uudella asetuksella olisi tarkoitus korvata aikaisempi sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta (605/2020). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 13.3.2024.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.