Hallituksen esitys TEM/2024/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 15/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. +358 295 047 143

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2022 tehdyt muutokset sekä lain niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ohjeiston normiin A1.4 (Työnvälitys) vuonna 2022 tehtyjen muutosten toimeenpanemiseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin sekä työvoimapalveluiden järjestämisestä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset merenkulkualan yksityisten työvoimapalveluiden tarjoajaa koskevista velvoitteista. Ehdotettavat muutokset perustuvat myös voimassa olevaan merityöyleissopimuksen ohjeiston normiin A1.4. Ehdotukset koskevat tiedonantovelvoitetta henkilöasiakkaan työsopimuksesta ja siihen perustuvista oikeuksista sekä velvollisuutta varmistaa, että työsopimuksen ehdot ovat siihen sovellettavan lainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaisia. Lisäksi merenkulkualan yksityisiä työvoimapalveluita tarjoavan olisi varmistettava, että merityöhön välitettävä henkilöasiakas on tehtäväänsä pätevä ja että tällä on oikeus saada korvaus työsuhdesaatavista työnantajan vakuutuksesta tai vastaavasta järjestelmästä työsopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

Lisäksi merityösopimuslaissa ehdotetaan säädettäväksi työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle matkan aikana tapahtuneesta työntekijän kuolemasta, jotta kuolemantapaukset voidaan raportoida Kansainväliselle työjärjestölle. Ehdotettava muutos perustuu ohjeiston normiin A4.3 (Terveyden ja turvallisuuden suojelu ja tapaturmien torjunta) vuonna 2022 tehtyyn muutokseen. Lisäksi merityösopimuslakiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos.

Merityöyleissopimuksen ohjeiston muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 23.12.2024. Muutosten voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tarkoitus on, että mainittu laki ja ehdotettavat merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain merityöyleissopimuksen ohjeiston muutokseen perustuvat muutokset tulisivat voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimuksen ohjeiston muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki on kumottu työvoimapalveluiden järjestämisestä annetulla lailla, joka tulee voimaan 1.1.2025. Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Merityösopimuslain teknisluonteinen muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.