FI SV EN

Inför jubileumsåret – Tillsammans
Statsministerns nyårshälsning

31.12.2016 10.00
Tal

Världen omkring oss har satts i gungning. De besinningslösa våldsdåden i Ankara och Berlin strax före jul är de senaste bevisen på detta. Det internationella läget är spänt och vi ser tecken på både maktpolitik och stormaktspolitik. Kriget i Syrien har pågått i flera år, vilket har avslöjat det internationella samfundets svagheter och misslyckanden. Terrorhotet är verkligt också i Europa.

Jag förstår väl att många finländare är oroade över vad som händer i världen. För regeringen är det viktigaste att sörja för Finlands och finländarnas säkerhet under alla omständigheter. Nu om någonsin gör vi klokt i att följa vår långsiktiga och gemensamt överenskomna utrikes- och säkerhetspolitik, som majoriteten av finländarna understöder.

Vår linje vilar på alliansfrihet, ett trovärdigt försvar, internationellt samarbete framför allt inom FN och EU, goda bilaterala relationer i alla riktningar samt ett smidigt samarbete myndigheter emellan. Vi agerar som en del av det internationella samfundet för att hitta politiska lösningar på kriser och för att förhindra terrorism och andra hot.

Säkerhetssamarbetet intensifieras också i Europeiska unionen. Vid toppmötet i december framhölls behovet av att göra mer för att stärka Europas säkerhet och försvar i ett utmanande klimat och för att bättre skydda dess medborgare.

Jag anser att det är mycket viktigt att vi före julen nådde ett brett samförstånd mellan regeringen och oppositionen om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje, och att denna gemensamt överenskomna linje även åtnjuter finländarnas stöd. För ett litet land som Finland är det en styrka och en nödvändighet. Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse skapar grund för samförståndet.

Vid sidan av en klok och gemensamt överenskommen utrikes- och säkerhetspolitik är det hållbaraste sättet att sörja för Finlands och finländarnas säkerhet att se till att vi får ordning på våra egna angelägenheter. I detta avseende har Finland ändrat riktning. Senast är det Finlands Bank och OP-gruppen som har justerat sina omdömen om Finlands situation i en positivare riktning. Redan i år överträffar tillväxten alla prognoser. Den grund som lades i regeringsprogrammet visar sig fungera. Den behöver vi inte ändra på, trots att vi vid ramförhandlingarna söker åtgärder för ökad tillväxt och sysselsättning.

Ekonomin i vårt land var på tillbakagång praktiskt taget under hela den föregående regeringsperioden samtidigt som arbetslösheten ökade. Nu har vi äntligen nått en situation där ekonomin växer, allt fler arbetslösa har fått jobb och människornas tillit och framtidstro ökar. Regeringen gör sitt yttersta för att på alla sätt stärka den positiva utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen. I synnerhet de unga och de långtidsarbetslösa i vårt samhälle förtjänar ljusare framtidsutsikter.

Finland är på väg mot det bättre, men särskilt vi beslutsfattare bör komma ihåg att alla finländare inte har det så bra ställt. Risken för ökad ojämlikhet i samhället är reell och regeringen tar den på allvar. För mig är det mycket viktigt att alla finländare får ta del av ett bättre Finland. Också i regeringsprogrammet är ett av de viktigaste målen att minska skillnaderna i välfärd och hälsa.

Då det dessvärre inte finns mer pengar att tillgå, är vi i första hand tvungna att söka lösningar på det övergripande planet. För att tillgodose finländarnas och hela landets behov är det viktigaste att vi lyckas öka sysselsättningen.

För det andra har regeringen förbundit sig vid att äntligen föra i mål social- och hälsovårds- och landskapsreformen, vars beredning har pågått under flera regeringsperioder. Möjligheten att få komma till läkare, att få vård och omsorg bör säkerställas på ett jämlikt sätt i hela landet och särskilt primärvården måste sättas i skick. Detta är viktigt framför allt för dem som har det sämre ställt i vårt samhälle. De senaste lösningarna i fråga om landskaps, social- och hälsovårds-, och valfrihetsreformerna nåddes strax före jul.

Det ekonomiska läget till trots har vi kunnat göra en del förbättringar, och vi har till exempel höjt garantipensionen för de pensionärer som har den minsta pensionen. Vi kommer också att äntligen åtgärda problemen inom närståendevården.

För att vi ska kunna stoppa den växande ojämlikheten behöver vi likväl helt nya lösningar och en gemensam långsiktig vision. Därför har jag för avsikt att med hänsyn till de nuvarande ekonomiska premisserna tillsätta en arbetsgrupp som professor Juho Saari har lovat dra. Han har även i offentligheten, och det helt motiverat, uppmärksammat detta allvarliga problem.

Vårt gemensamma mål måste vara att alla finländare upplever att de tjänster och förmåner som står till buds, oavsett om det är samhället eller det allmänna som ansvarar för dem, är säkra och tillförlitliga. Dessutom ska var och en beredas möjlighet att med sin egen insats vara med och bygga vårt land.

Särskilt barnens, de ungas och familjernas välfärd ligger mig varmt om hjärtat. Regeringen ser över de tjänster som är riktade till dem. Vi måste likväl samarbeta på bred front för att verkligen kunna förebygga problem i hemmen och hjälpa familjerna i tid, innan svårigheterna blir för stora.

Jag uppmanar alla och envar att ställa upp för de svaga och att föra talan för de av våra medmänniskor som inte själva orkar eller förmår göra det.

Det självständiga Finland fyller nästa år hundra år. Jubileumsårets tema är Tillsammans. Vi finländare har genom tiderna klarat oss igenom brytningsperioder tack vare vår vilja och förmåga till förnyelse, överenskommelser och samarbete. Det senaste beviset på detta är det konkurrenskraftsavtal som ingicks i juni. Var och en kan ta och fundera på hur vår ekonomi skulle se ut i dagsläget, om vi inte hade lyckats komma överens.

Finland klarar sig bra även i internationell jämförelse. Jubileumsåret till ära sammanställde Statistikcentralen en lista över alla de områden där vi toppar världslistan. Enligt en färsk internationell jämförelse från i november har vi i Finland den bästa förvaltningen i världen. Sedan den föregående mätningen hade vi lyckats ta oss fyra steg uppåt.

Men det finns ingen orsak till självbelåtenhet. Vi har mycket att förbättra, vilket även gäller regeringen. På regeringens vägnar önskar jag alla finländare ett framgångsrikt nytt år och ett strålande jubileumsår 2017. Vi firar det Tillsammans!

Juha Sipilä
Statsminister