Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.1.2017 15.19
Tiedote 10/2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Marja-Leena Härkönen, hallitussihteeri p. 0295 161 420
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriö

Asko Välimaa, kansliapäällikkö p. 0295 150 248
- Ympäristöasiantuntijaneuvosten määrääminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
- Kahden yli-insinöörineuvoksen määrääminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Heikki Liljeroos, apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 150 428
- 1) Espoon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Arja Manner, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 450
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulkomaalaislain 193 §:n ja 197 §:n 2 momentin muuttamisesta (HE 234/2016 vp; EV 218/2016 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä (HE 109/2016 vp; EV 163/2016 vp)

Sisäministeriö

Riitta Aulanko, hallitusneuvos p. 0295 488 569
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 121/2016 vp; EV 251/2016 vp)

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2017 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä (HE 249/2016 vp; EK 28/2016 vp) vuodelle 2017

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 236/2016 vp; EV 216/2016 vp)
- Hakemukset ja ilmoitukset Pentti Olavi Anttilan jäämistöstä

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi ja asetuksiksi (arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sähköisten julkaisujen arvonlisäverokanta)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta (HE 229/2016; EV 238/2016) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Maa- ja metsätalousministeriö

Marjatta Rahkio, eläinlääkintöneuvos p. 0295 162 102
- Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus oy:n tuotosta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 004
- 1) Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 2) Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain ja alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Marcus Merin, yli-insinööri p. 0295 342 374
- Valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pasi Korhonen, kansainvälisten asiain johtaja p. 0295 163 649
- Maailman terveysjärjestön (WHO) 140. hallintoneuvoston kokous Genevessä 23.1.-1.2.2017
- Yhdistyneiden kansakuntien (YK) sosiaalisen kehityksen toimikunnan 55. istunto New Yorkissa 1.-10.2.2017

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Milja Tiainen, hallitussihteeri p. 0295 163 579
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi (HE 232/2016 vp; EV 242/2016 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 128/2016 vp; EV 248/2016 vp)

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2017

Tuija Ahonen, erityisasiantuntija p. 0295 250 186
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan virasta
- Ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen