Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Pääministeri Kyösti Kallion hallituksen ohjelma

Kallion ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 14.11.1922.

Hallituksen tarkoitus on vakavasti jatkaa sitä työtä, jota eduskunta ja edelliset hallitukset viime vuosina ovat menestyksellä tehneet nuoren tasavaltamme valtiollisen ja taloudellisen itsenäisyyden vahvistamiseksi, sen alueellisen eheyden säilyttämiseksi sekä hallitusmuotomme mukaisen valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen lujittamiseksi.

Hallitus on noudattava itsenäistä ulkopolitiikkaa ottamalla samalla huomioon maan etujen mukaisen kansainvälisen yhteistyön; se on valvova maan itsenäisyyden loukkaamattomuutta ja voimassa olevien sopimusten perusteella saavutettuja oikeuksia; kansainvälisessä toiminnassaan se on kannattava niitä pyrkimyksiä, jotka tarkoittavat rauhallista tietä oikeudenmukaisuuden ja kansojen vapauden toteuttamista kansainvälisissä suhteissa; heimolaistemme asiaa ja kansallisen politiikkamme kysymyksiä on se käsittelevä tältä kannalta; naapurivaltoihin tahtoo hallitus pitää yllä ja kehittää ystävällisiä suhteita, ottaen erityisesti huomioon ne kulttuurisiteet, mitkä Suomella on Skandinavian maihin; se on pyrkivä hyvään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sille ystävällisissä suhteissa olevien kansojen kanssa ja erittäinkin niiden kansojen kanssa, joita samat päämäärät valtiollisen olemassaolonsa turvaamisessa yhdistävät.

Hallitus tulee toiminnassaan luottamaan ennen kaikkea omaan kansaamme ja toivoo kaikkien kansalaispiirien yhä ehyemmin omaksuvan sen käsityksen, että kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme häiriytymätön vakaantuminen ja yhteiskunnallisen rauhan säilyttäminen on valtakuntamme menestyksen elinehto.

Laillisen yhteiskuntajärjestyksen säilyttämiseksi on hallitus pitävä huolta siitä, että maan lakeja noudatetaan, ja jos tulee torjumaan kaikki mahdolliset yritykset laillisen yhteiskuntajärjestyksen ja kansamme rauhallisen kehityksen horjuttamiseksi.

Kieltolain toimeenpanossa eduskunnan päätöksen mukaisesti tulee hallitus vaatimaan viranomaisilta tinkimätöntä velvollisuuden täyttämistä, toivoen samalla, että lakia kunnioittavat kansalaiset tukevat tätä pyrkimystä.

Maamme taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämisestä tulee hallitus huolehtimaan ja tekee voitavansa eduskunnan hyväksymien maanhankintaa tilattomille tarkoittavien lakien toteuttamiseksi, odottaen eduskunnan myöntävän tätä tarkoitusta varten tarvittavat varat. Äsken hyväksytyn maanhankintaa koskevan lain täytäntöönpanoasetuksen ohella tulee hallitus laatimaan suunnitelman asutustoimen vastaisesta rahoittamisesta, koska valtion vakinaisista tuloista, valtion muiden tärkeiden menojen ohella, ei voitane tähän tarkoitukseen vuosittain riittävän suuria määrärahoja myöntää.

Kansamme taloudellisen itsenäisyyden turvaamiseksi tarvitaan valtiovallan puolelta toimenpiteitä maan tuotannollisen toiminnan hyväksi. Hallitus tulee huolehtimaan pääelinkeinomme, maatalouden, samoin kuin teollisuuden ja muun yhteiskunnan edun mukaisen elinkeinotoimen tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta ja edistämisestä.

Hallitus on tietoinen siitä, että edellämainittujen tehtävien suorittaminen, joihin myöskin on kuuluva kansallisen kulttuurin ja erikoisesti kansan yleisen sivistyksen ja ammattitaidon kohottaminen, kysyy kansalta taloudellisia uhrauksia. Sitä tärkeämpää on, että nämä uhraukset mahdollisimman oikeudenmukaisesti jakaantuvat kansalaisten kannettaviksi. Hallitus tulee sentähden pyrkimään siihen, että verotusolomme saataisiin vakiinnutetuiksi ja kehitetyiksi kansalaisten todellista maksukykyä vastaaviksi.

Virastojen yksinkertaistamiseen ja epäsäännöllisten olojen aiheuttamaan virkamiesten palkkauskysymykseen tulee hallitus kiinnittämään huomiotaan.

Hallitus pyrkii tasoittamaan talous- ja yhteiskuntaelämässä vallitsevia ristiriitoja ja toivoo, että eduskunta ja tasavaltamme kansalaiset tukevat sen valtakunnan edun mukaisia pyrkimyksiä.

Kallion hallitus