Hyppää sisältöön

Hallitus päätti täydennyksistä vuoden 2021 talousarvioesitykseen

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2020 14.00
Tiedote 720/2020

Hallitus antoi 19. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä. Täydennysesityksessä kohdennetaan rahoitusta tulevaisuusinvestointien toiseen vaiheeseen ja muun muassa koronavirustilanteesta aiheutuviin menolisäyksiin. Hallitus on sitoutunut turvaamaan suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten selviytymisen kriisin yli mahdollisimman vähäisin inhimillisin ja taloudellisin vahingoin.

Tulevaisuusinvestointien toisen vaiheen rahoitus

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus toteuttaa vaalikauden aikana kertaluonteisen tulevaisuusinvestointiohjelman, joka tukee hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Ensimmäisessä vaiheessa, vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2020—2023 julkisen talouden suunnitelmassa, kohdistettiin vuosille 2020—2022 yhteensä 1,4 miljardin euron tulevaisuusinvestoinnit. Lisäksi Valtion asuntorahastosta kohdennetaan noin 215 miljoonan euron investoinnit vuosina 2020—2022. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 23.10.2020 tulevaisuusinvestointien rahoituksen toista vaihetta. Vuoden 2021 tulevaisuusinvestoinnit, noin 356 miljoonaa euroa, sisältyvät täydentävään talousarvioesitykseen. Vuoden 2022 toisen vaiheen tulevaisuusinvestoinnit, noin 322 miljoonaa euroa, on tarkoitus sisällyttää vuosia 2022—2025 koskevaan julkisen talouden suunnitelmaan ja edelleen vuoden 2022 talousarvioesitykseen.

Vuoden 2021 toisen vaiheen tulevaisuusinvestoinnit sisältävät muun muassa 40 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen vahvistamiseen sekä 80 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opettajien, ohjaajien ja opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Kehitysyhteistyöhön ehdotetaan 50 miljoonan euron ja luonnonsuojelun rahoitukseen yhteensä 25,5 miljoonan euron lisäystä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ehdotetaan 25 miljoonaa euroa. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen ehdotetaan 40 miljoonan euron lisäystä, joka kohdentuu äkillisiin rakennemuutoksiin varautumiseen, alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin, aluekehitysrahoitukseen sekä KEINO-osaamiskeskuksen ja sopimusperusteisen yhteistyön rahoitukseen. Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalle ehdotetaan 6 miljoonan euron lisäystä.

Koronavirustilanteeseen liittyviä muutoksia

Työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia poikkeuksia ehdotetaan joiltain osin jatkettavaksi vielä maaliskuun 2021 loppuun saakka. Yrittäjien työttömyysturvaoikeuden ja työttömyysturvan suojaosan korottamisen jatkamiseen ehdotetaan yhteensä 56,4 miljoonan euron lisäystä.

Yksityisessä terveydenhuollossa tehdyistä covid-19-testeistä maksettavaa Kela-korvausta ehdotetaan korotettavaksi. Korotus rahoitettaisiin 45 miljoonan euron siirrolla momentilta Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.

Finavia Oyj:tä ehdotetaan pääomitettavan 350 miljoonalla eurolla sen rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Maakuntien lentoyhteyksien tukemiseen ehdotetaan 11,5 miljoonan euron lisäystä.

Tuomioistuinasioiden ruuhkan purkua varten ehdotetaan tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille sekä syyttäjälaitokselle yhteensä 2,9 miljoonaa euroa koronavirustilanteesta aiheutuneen ruuhkan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja asioiden käsittelyaikojen kohtuuttoman pidentymisen estämiseksi. Rangaistusten täytäntöönpanon ruuhkan purkuun Rikosseuraamuslaitoksessa ehdotetaan 1,6 miljoonaa euroa.

Aluehallintovirastolle ehdotetaan koronavirustilanteen aiheuttamiin lisätehtäviin 5,46 miljoonan euron lisäystä.

Muita muutoksia

Rikosasioiden käsittelyketjun voimavarojen turvaamiseen ehdotetaan 2,79 miljoonaa euroa oikeusministeriön hallinnonalalle.

Positiivisen luottotietorekisterin toteutusmenoihin ehdotetaan 4 miljoonan euron lisäystä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenoihin ehdotetaan kahden henkilötyövuoden ja 140 000 euron lisäystä. Tarve aiheutuu sote-tietojärjestelmien valvontaan tehtävästä lisäpanostuksesta. 

Työsuojelun aluehallintoviraston toimintamenoihin ehdotetaan 0,975 miljoonan euron lisäystä 15 uuden työsuojelutarkastajan viran perustamisen kuluihin.

Lappeenrannan kaupungin European Green Leaf -toiminnan toteutukseen ehdotetaan 225 000 euron lisäystä. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ehdotetaan 750 000 euron lisäystä.

Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 1,181 miljoonan euron lisäystä toimitilojen vuokramenoihin, 1 miljoonan euron lisäystä telekuuntelujärjestelmän uudistamiseen ja 443 000 euron lisäystä EU:n SIS-asetuksen toimeenpanoon aiheutuviin menoihin.

Rajavartiolaitoksen vuokramenoihin ehdotetaan 290 000 euron lisäystä.

Täydentävään esitykseen sisältyy myös useita muita lisäyksiä eri hallinnonaloille.

Valtion nettolainanotto kasvaa 946 miljoonalla eurolla

Verotuloennustetta alennetaan 316 miljoonaa euroa. Verokertymää pienentää muun muassa ansio- ja pääomatuloverojen tuoton alentaminen vuoden 2019 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella. 

Sekalaisia tuloja sekä omaisuustuloja koskevaa arviota korotetaan yhteensä 383 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti tulevaisuusinvestoinnit rahoitetaan omaisuustuloilla. Näin ollen tulevaisuusinvestointien toisen vaiheen lisäpanostukset kasvattavat niiden rahoittamiseen tarvittavia omaisuustuloja vuoden 2021 osalta 331 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2021 määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 1,0 miljardilla eurolla kaikkiaan 65,2 miljardiin euroon ja tuloarviota korotetaan 67 miljoonalla eurolla 53,5 miljardiin euroon. Ehdotus lisää valtion nettolainanottoa 946 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan valtion nettolainanoton arvioidaan olevan 11,7 miljardia euroa vuonna 2021. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa noin 138 miljardia euroa. 

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 160 998, valtiovarainministerin erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 530 417, sisäministerin erityisavustaja Heikki Sairanen, p. 050 456 4662, opetusministerin erityisavustaja Henri Purje, p. 0295 330 017 ja oikeusministerin erityisavustaja Camilla Mäkinen, p. 0295 150 119