Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittely 28.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.9.2017 14.36
Tiedote 435/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.9.2017 seuraavat lait:

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen ja vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 55/2017 vp). Uuden-Seelannin kanssa tehty sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti Euroopan unionin aiemmin tekemiä puitesopimuksia. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.9.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä kansakunnissa Kai Sauerin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos, Suomen pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksosen valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöpöytäkirja Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL). Yhteistyöpöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa New Yorkissa lokakuussa 2017. (UM lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen 0295 351 172)

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 50 artiklan a kohdan muutosta koskevan pöytäkirjan ratifioiminen. Muutoksella laajennetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n neuvoston laajuus 36:sta sopimusvaltiosta 40:een. Muutos koskee ainoastaan ICAO:n sisäisen toimielimen kokoonpanoa eikä sillä ole välittömiä vaikutuksia Suomen asemaan sopimusvaltiona. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342 569)

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta koskevan pöytäkirjan ratifioiminen. Muutoksella laajennetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n ilmailukomission laajuus 19:stä sopimusvaltiosta 21:een. Muutos koskee ainoastaan ICAO:n sisäisen toimielimen kokoonpanoa eikä sillä ole välittömiä vaikutuksia Suomen asemaan sopimusvaltiona. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342 569)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.9.2017 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti määrätä maakuntalain yhteisestä kunnallisesta pelastusviranomaisesta raukeamaan kokonaan, maakuntalain Ahvenanmaan maakunnan pelastuslain muuttamisesta raukeamaan 8 §:n 3 momentin osalta ja maakuntalain Ahvenanmaan kuntalain muuttamisesta raukeamaan 30 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan osalta sekä muilta osin päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan edellä mainittujen maakuntalakien osalta ja maakuntalain laajakaistaverkon rakentamisen edistämisestä, maakuntalain Ålands energimyndighet -nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalain julkisia hankintoja koskevien valtakunnan lakien soveltamisesta Ahvenanmaalla sekä maakuntalain Upphandlingsinspektionen-nimisestä viranomaisesta osalta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien sähköiseen hallintoon liittyvien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan hallintolain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kuntalain muuttamisesta, maakuntalaki asioiden käsittelystä maakunnan hallituksessa annetun maakuntalain 9b §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan poliisiviranomaisesta annetun lain muuttamisesta, maakuntalaki lukiokoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki moottoriajoneuvotoimistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan asiamiesviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan meriturvallisuuskeskuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki tietosuojavalvonnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ålands energimyndighet -nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Arpajaisvalvonnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Maakunnantarkastuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kulttuurivaltuuskunnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kansanopistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan musiikkiopistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan vesilain muuttamisesta, maakuntalaki ympäristönsuojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki yleisistä teistä annetun maakuntalain 50 ja 114 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan metsästyslain 23 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kalastuslain 25 ja 41 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kotiseutuoikeusmenettelyistä annetun maakuntalain 21 §:n muuttamisesta, maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun maakuntalain 46 §:n muuttamisesta, maakuntalaki ammattimaisesta liikenteestä annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki muinaismuistoista annetun maakuntalain 8 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Jonkalle eron valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen oikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen sekä vapautti Risto Hiekkataipaleen puheenjohtajan varajäsenen tehtävästä ja määräsi tehtävään Kimmo Hakosen 31.12.2017 asti. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.9.2017 seuraavat nimitysasiat:

Veroyliasiamies Timo Aleksanteri Räbinä korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.11.2017 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Käräjätuomari Eeva-Leena Hyötylä Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Jarl Christian Hirn Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Janne Valtteri Kartio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Nina Marika Hotti Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2017 lukien, käräjätuomari Kirsi Tuulia Krokfors Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.12.2017 lukien, käräjätuomari Raija Helena Virtasen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien sekä käräjätuomari Hanna Ann-Sofie Högström Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2017 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kaisa Pauliina Puro Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Anne Marjatta Ali-Rekola Espoon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Anna-Maria Kangas Espoon käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.11.2017 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Hovioikeudenneuvos Pasi Jouni Mikael Oikkonen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hovioikeudenneuvos Mirja Kaarina Syysvirta Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, vakuutusoikeustuomari Tuuli Maria Olanterä Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Vilja Maarit Hahto Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marika Talvikki Turunen Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2017 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

Komentaja Jyrki Jaakko Litmasen määrääminen puolustusasiamieheksi Libanoniin 29.9.2017 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun