Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.12.2016 13.38
Tiedote 523/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.12.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 252/2016 vp) eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan pakkokeinolakiin lisättäväksi säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkinta-arestista. Tuomioistuin voisi määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, jos matkustuskielto olisi riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Tehostettu matkustuskielto voitaisiin määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Sen jälkeen kun vastaaja olisi tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät ja tuomittu rangaistus olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille olisi muun muassa, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuisi noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia. Tutkintavankeuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että aikaa, jonka tutkintavankia voitaisiin säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennettäisiin nykyisestä ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennettaisiin. Muihin muutettavaksi ehdotettuihin lakeihin tehtäisiin pakkokeinolain muutosten edellyttämät muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OM hallitusneuvos Ulla Mohell 0295 150 576)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 253/2016 vp) eduskunnalle puolustusmateriaalialan pohjoismaisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta. Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehty sopimus korvaa osittain voimassa olevan Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä vuonna 2001 tehdyn sopimuksen puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta. Uudistetun sopimuksen tavoitteena on luoda poliittiset ja oikeudelliset puitteet osapuolten puolustusmateriaalialan yhteistyön laajentamiselle ja syventämiselle normaaliolojen sekä mahdollisten kriisien aikana. Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti sen erottamattomaksi osaksi tehdään alasopimuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisen puolustus- ja turvallisuusalojen teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä parantaa puolustushallinnon viranomaisten puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä puolustusmateriaalin koko elinkaaren ajan. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja vuonna 2001 tehdyn sopimuksen osittaisesta päättämisestä. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Hallituksen esitys (HE 254/2016 vp) eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla ehdotetaan, että aikaisempi vuonna 2012 annettu valtiontakuu kumottaisiin. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 0295 530 224)

Hallituksen esitys (HE 255/2016 vp) eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen ja Saudi-Arabian välillä neuvoteltu sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla allekirjoitettiin 8. syyskuuta 2015. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää, edistää ja säännellä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Suomen ja Saudi-Arabian välillä. Sopimuksella luodaan oikeudelliset puitteet suomalaisten ja saudi-arabialaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle rauhanomaisen ydinenergian käytön alalla. Sopimuksessa sovitaan ydinenergian käytön aloista, joilla osapuolet tekevät yhteistyötä sekä yhteistyön muodoista. Sopimuksen sisältämät velvoitteet ovat yhdenmukaisia niiden velvoitteiden kanssa, joihin sekä Suomi että Saudi-Arabia osaltaan ovat jo sitoutuneet kansainvälisten yleissopimusten kautta. (TEM ylitarkastaja Netta Skön 0295 047 059)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.12.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (851/2016) ja muut kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät lait tulevat voimaan 1.1.2017. Asetuksilla säädetään asuntoluottoja tarjoavien luotonantajien tiedonantovelvoitteiden täyttämiseksi käyttöön otettavasta vakiotietolomakkeesta ja muista tiedonantovelvoitteisiin liittyvistä yksityiskohdista (asetus 1) sekä luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa (asetus 2). Asetukset tulevat voimaan 1.1.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 0295 150 266)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017. Määrärahan käytön perusteet säilytetään pääosin samansisältöisinä kuin ne ovat voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2016. Kuntoutukseen hyväksymisen edellytyksenä oleva rajaus vahingoittuneen tai sairastuneen kuolemasta vuonna 1961 tai sen jälkeen kuitenkin poistetaan. Lisäksi asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa kuntoutukseen oikeuttavaa edesmenneen aviopuolison työkyvyttömyysastetta lasketaan 40 prosentista 30 prosenttiin. Asetus vastaa sisällöltään muutoin nykyistä asetusta sillä poikkeuksella, että avokuntoutuksen enimmäishintaa korotetaan 30 eurolla nykyisestä 870 eurosta 900 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa vastaavasti korotetaan 45 eurolla nykyisestä 1 305 eurosta 1 350 euroon kuntoutettavaa kohti. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2017 saakka. (STM hallitussihteeri Erkki Papunen 0295 163 298)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2017 maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin vuonna 2016. Määrärahan käytön perusteet säilytetään ennallaan. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä nousee 540 eurosta 590 euroon avustuksen saajaa kohti. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2017 saakka. (STM hallitussihteeri Erkki Papunen 0295 163 298)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 1.12.2016 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunta. Valtioneuvoston 13.5.2016 tekemän valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtion omistajaohjauksen tueksi ja eduskunnan roolin vahvistamiseksi perustetaan valtioneuvoston kansliaan valtion omistajaohjauksen parlamentaarinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea valtion omistajaohjausta, ja se käsittelee omistajaohjausasioista vastaavan ministerin tekemän asialistan pohjalta neuvoa-antavasti valtion yhtiöomistuksen toimintapolitiikkaa, valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita ja eduskuntavaltuuksien rajoja yleisellä tasolla koskevia kysymyksiä. Yhtiökohtaiset asiat eivät kuulu neuvottelukunnan vastuulle. Kokoonpano: Sirkka-Liisa Anttila Keskustan eduskuntaryhmä, Markus Lohi Keskustan eduskuntaryhmä, Arto Pirttilahti Keskustan eduskuntaryhmä, Anne Louhelainen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Sampo Terho Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Ville Vähämäki Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Harry Harkimo Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Eero Lehti Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Elina Lepomäki Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Sirpa Paatero Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Johanna Ojala-Niemelä Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Ville Skinnari Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Pekka Haavisto Vihreä eduskuntaryhmä, Silvia Modig Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Joakim Strand Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Sari Essayah Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.12.2016 ja loppuu eduskunnan toimikauden päättyessä. (VNK osastopäällikkö Eero Heliövaara 0295 160 150)

Päätös hyväksyä esitys EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmakauden 2014-2020 Suomen kansallisen ohjelman muuttamisesta EU-ministerivaliokunnassa 4.11.2016 linjatun mukaisesti siten, että kansalliseen ohjelmaan lisätään 1 035 henkilöä Turkista uudelleensijoitettavina syyrialaisina, mikä vastaa Suomen osuutta kohdentamattomasta 54 000 siirrettävän henkilön osuudesta. Muutos edellyttää, että uudelleensijoittamiset ovat toteutettavissa eduskunnan vuodelle 2017 hyväksymän valtion talousarvion puitteissa. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)
Tiedote 4.11.

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 221/2016 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2016 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 1.12.2016 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksymisestä ja alistamisesta. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 2.11.2016 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta ajaksi 1.1.-31.12.2017. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska virkaehtosopimuksesta aiheutuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, sopimus on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. (VM neuvotteleva virkamies Lauri Liusvaara 0295 530 126)

Päätös siitä, että Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea toimii seurantakomiteana myös Suomen takausohjelmalle kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi ohjelman sulkemiseen saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana 0295 060 133)
Istunnon aineisto

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.12.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ehdotus liittyy komission toimintasuunnitelmaan tekijänoikeuksien modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa sisällön laajempi saatavuus kaikkialla EU:ssa, sopeuttaa tekijänoikeuden poikkeukset ja rajoitukset digitaalisiin ja rajat ylittäviin ympäristöihin sekä edistää hyvin toimivien tekijänoikeusmarkkinoiden saavuttamista. (OKM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 0295 330 297)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.12.2016 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen lakimies, rikostarkastaja Taina Johanna Neira oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitussihteerin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Merja Norros 0295 150 590)

Valtioneuvosto myönsi Jussi Salmelle virkavapautta ympäristöministeriön viestintäpäällikön virasta 1.12.2016-30.11.2021. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 148/2016 vp). Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja korotetaan vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa sekä vastaamaan viraston maksuosuutta keskitetyn tietopisteen kustannuksista. Samalla lain määritelmät tarkistetaan vastaamaan voimassa olevaa sähkömarkkinalakia. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander, määräaikainen hallintoneuvos, apulaisoikeuskansleri, OTL, OTK, LL.M., VT Mikko Ilari Puumalainen, määräaikainen hallintoneuvos, esittelijäneuvos, OTK, OTL, OTT, VT Anne Johanna Nenonen, määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski, määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkala, määräaikainen hallintoneuvos, neuvotteleva virkamies, OTK, OTL, OTT, VT Timo Tuomas Kuokkanen, määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT, LL.M Maarit Leila Elina Lindroos ja hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaari korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkoihin ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Käräjätuomari, osaston johtaja Timo Riku Petteri Heikkinen Vantaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien, hovioikeudenneuvos Eva Åsa Vilhelmiina Nordlund Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Merja Anneli Tuovinen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Kari Tapani Puukka Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Karl Wilhelm Norrman 1.2.2017 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri Kati Maaria Lavi-Waltari 1.1.2017 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, viskaali Kristina Anita Isaksson 1.1.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Tom Erik Almenoksa Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, kihlakunnansyyttäjä Åsa Maria Gripenberg Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jan-Erik Mathias Salo Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Hanna Pauliina Nieminen-Finne toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Käräjätuomari Eija Irmeli Tiukuvaara Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Raija Hellevi Sertti Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja käräjätuomari Nina Julia Henriksdotter Immonen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Petra Johanna Spring toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2017 lukien ja käräjätuomari Minna Mari Ihonen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

 
Sivun alkuun