Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.2.2018 10.19
Tiedote 45/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.2.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 205/2017 vp) eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että mahdollistettaisiin uuden kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava-alueen kiinteistöjen käyttöä sekä suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista ja hallintaa mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa. Kiinteistönmuodostamis- sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtäisiin myös teknisiä muutoksia, joilla korjattaisiin sanamuotoja sekä vanhentuneita viittauksia. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annettu laki tarpeettomana. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2018. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 206/2017 vp) eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, joka korvaisi nykyisen perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia saatavien perinnästä, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuihin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan, että perintätoiminnan harjoittaminen säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Perintätoimintaa saisi harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoisi perintätoiminnan harjoittajia ja voisi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 aikana. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.2.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Euroopan unionin lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset viherryttämistukeen. Viherryttämistuen ekologisen alan kesannoilla kasvinsuojeluaineiden käyttö on kielletty kesantokaudella. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on kielletty myös ekologisen alan typensitojakasvialalla. Ekologisen alan vaatimuksen täyttävät myös sellaiset typensitojakasvien ja muiden kasvien seoskasvustot, joissa typensitojakasvien osuus kylvösiemenseoksen painosta on yli 50 prosenttia. Lisäksi viherryttämistukeen liittyvää viljelyn monipuolistamisvaatimusta muutetaan siten, että pienet rinnakkaiset kasvialat on mahdollista ilmoittaa yhtenä seoskasvustona. Lisäksi asetukseen lisätään viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtainen määrä vuonna 2018. Viherryttämistukea maksetaan tukialueella AB 74,90 euroa hehtaarilta ja tukialueella C 65,39 euroa hehtaarilta. Vuonna 2018 nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on 1 prosentti vuosittaisesta suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä. Tukea maksetaan 53,0 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 6.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta. Täydentävien ehtojen lakisääteisiä hoitovaatimuksia koskevista liitteistä 2 ja 3 poistetaan täydentävinä ehtoina noudatettavien kansallisten säännösten luettelosta eräitä sellaisia säännöksiä, joita jo valvotaan jonkin muun lakisääteisen hoitovaatimuksen osana tai joiden luettelointia osana lakisääteisiä hoitovaatimuksia ei nykyisten tulkintojen mukaan katsota tarpeelliseksi täydentävien ehtojen järjestelmän soveltamisen kannalta. Liitteeseen 3 lisätään täydentävinä ehtoina noudatettaviin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin eläinsuojelulain (247/1996) 5 a §, jossa säädetään tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän eräistä velvollisuuksista ja eläinten hoitajan pätevyydestä. Muutos tehdään, koska Euroopan komissio on vuonna 2015 tekemässään täydentäviä ehtoja koskeneessa tarkastuksessa katsonut, että Suomi ei ole pannut täydentäviä ehtoja koskevaa EU-lainsäädäntöä tältä osin asianmukaisesti täytäntöön. Lisäksi liitteisiin 2 ja 3 lisätään eräitä täydentävien ehtojen lakisääteisiä hoitovaatimuksia koskevien EU-direktiivien kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä, jotka ovat välttämättömiä täydentävien ehtojen järjestelmän toimeenpanon kannalta. Asetus tulee voimaan 6.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista sekä Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Tekesin nimen muuttuessa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen tehdään tarvittavat nimenmuutokset. Lisäksi asetuksen 3 luku muutetaan muotoon ”Käynnistystuki” joka kattaa aiemmin sääntelyn piirissä olleiden nuorten innovatiivisten yritysten lisäksi myös nuoret yritykset. Asetus tulee voimaan 15.2.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että pääkaupunkiseudulla asukasvalinnassa käytössä olevat tulorajat poistetaan. Tavoitteena on edesauttaa työvoiman liikkuvuutta pääkaupunkiseudulle sekä ehkäistä kannustinloukkuja. Tulorajojen poistaminen helpottaa asukkaiden mahdollisuuksia saada asumistarpeitaan ja käytettävissä olevia tulojaan vastaava asunto sekä joustavoittaa asukasvalintamenettelyä. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. Asetusta sovelletaan siten asetuksen voimaantulon jälkeen tehtäviin asukasvalintapäätöksiin. (YM hallitussihteeri Anna Saarinen 0295 250 258)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 1.2.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vapauttaa lakimies Minna Tanska keskusverolautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen varapuheenjohtaja Kyösti Suokas 1.2.2018 lukien lautakunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 0295 530 225)

Päätös määrätä opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari valtioneuvoston esittelijäksi. (OKM hallitusneuvos Antti Randell 0295 330 173)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Nokian ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Hämeenkyrön kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Elovaara-Pinsiö). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 20)

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukainen valtioneuvoston päätös koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä. Lapin liitto on pyytänyt valtioneuvostolta luonnonsuojelulain 66 §:n mukaista päätöstä koskien Natura 2000 -verkostoon sisältyviä alueita Kemihaaran suot sekä Aatsinki - Onkamo, jotta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava voitaisiin hyväksyä ja toteuttaa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä, kun vaihtoehtoista ratkaisua ei ole. Maakuntakaavaan sisällytettäviksi tarkoitetut aluevaraukset aiheuttaisivat toteutuessaan vaikutusten arviointien mukaan merkittävästi heikentäviä vaikutuksia edellä mainituille Natura 2000 -alueille. Kemihaaran soiden alueelle kaavassa osoitettavaksi suunniteltu vesialue/tekoallas peittäisi noin 5000 ha alueesta. Sallatunturin matkailualueen Natura 2000 -alueelle sijoittuvan laajennuksen pinta-ala on noin 134 ha. Lapin liitto on 29.1.2018 ilmoittanut täydentävänsä hakemustaan Sallatunturin matkailupalvelualueen laajentamista koskien. Myönteiselle päätökselle Kemihaaran alueen osalta ei ole edellytyksiä, koska asiassa ei ole osoitettavissa, että vaihtoehtoiset ratkaisut puuttuvat. Sallatunturin matkailupalvelualueen osalta asian käsittelyä on tarpeen siirtää, kunnes Lapin liiton täydennetty hakemus on käytettävissä. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 0295 250 135)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.2.2018 seuraavat nimitysasiat:

Diplomi-insinööri Markku Heikura Verohallinnon pääjohtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi 5.2.2018 lukien. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)
Tiedote

Opetusneuvos, hallintotieteiden maisteri Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.3.2018 lukien. (OKM hallitusneuvos Antti Randell 0295 330 173)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, hallitussihteeri Katariina Haavanlammi ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.3.2018 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

Sivun alkuun