Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.3.2018 13.32
Tiedote 97/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.3.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 9/2018 vp) eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Ehdotettu laki olisi henkilötietojen käsittelyyn sovellettava yleislaki. Ehdotetussa laissa säädettäisiin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä eräissä tilanteissa, tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavasta ikärajasta, valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta sekä eräistä tietojenkäsittelyn erityistilanteista. Tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuojalain sääntelystä voitaisiin poiketa, jos poikkeaminen olisi mahdollista tietosuoja-asetuksen antaman harkintamarginaalin puitteissa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös rikoslain 38 luvun 9 pykälää siten, että nykyinen laaja henkilötietojen käsittelyä koskeva kriminalisointi korvattaisiin tietojen urkintaa koskevalla kriminalisoinnilla. Lisäksi ehdotetaan muutoksia sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.5.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Anu Talus 0295 150 586)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 10/2018 vp) eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta. Esityksellä tarkennettaisiin palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävän maksun määrää sekä velvoitettaisiin kalastuslupia myyvät tahot ilmoittamaan luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin rekisterinpitäjälle. Lisäksi mahdollistettaisiin matkailukalastuslupien myöntäminen alle 18-vuotiaille hyvin edullisesti tai maksutta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 11/2018 vp) eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä. Täydentävällä hallituksen esityksellä ehdotetaan poistettavaksi maakuntauudistusta koskevat kirjaukset yksityistielakiehdotuksesta. Poistettavat maakuntauudistusta koskevat kirjaukset koskisivat viranomais- ja valtionavustustehtäväkokonaisuuksia. Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset ehdotettuun yksityistielakiin olisi tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2018. Ehdotetun uuden yksityistielain (HE 147/2017 vp) mukaan kuntien tielautakuntia koskevista säännöksistä luovuttaisiin, ja niille aiemmin kuuluneet tehtävät siirrettäisiin muille viranomaisille. Hallituksen esityksessä esitetään, että kuntien tielautakuntien lakkauttamisesta johtuvat muutosehdotukset toteutettaisiin tehtäväsiirroilla toimivaltaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY-keskus) tai säilyttämällä tehtäväkokonaisuudet niissä toimivaltaisissa ELY-keskuksissa, joissa niitä nykyäänkin pääosin hoidetaan. Tältä osin esityksen perusteluja täydennetään myös nykytilakuvauksen, keskeisten ehdotusten sekä vaikutusarvioinninosalta. Ehdotettua uutta yksityistielakia (HE 147/2017 vp) täydennettäisiin myös muuttamalla valtionavustuksia koskevaa pykäläehdotusta vastaamaan muuttunutta tilannetta. Pykälästä poistettaisiin maakuntauudistukseen liittyvät viittaukset ja säilytettäisiin valtionavustusten myöntämistehtävä ELY-keskuksilla, joissa sitä nykyäänkin hoidetaan. Lisäksi esitetään yksityistielakiehdotusta selkeyttäviä muutoksia. Esitykseen sisältyvien lakien voimaantuloa ehdotetaan aikaistettavaksi vuodella siten, että lait tulisivat voimaan 1.1.2019. (LVM ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi 0295 342 030)

Hallituksen esitys (HE 12/2018 vp) eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta. Esityksellä kehitettäisiin asuntorakentamisen pitkää 40 vuoden korkotukijärjestelmää siten, että tukijärjestelmä toimisi nykyistä tehokkaammin, valtion maksama tuki ja tuettujen asuntojen käyttöön liittyvät rajoitukset olisivat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijärjestelmä kannustaisi rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän. Uusien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelmaa muutettaisiin merkittävästi etupainotteisemmaksi ja niiden tukitasoja nostettaisiin. Nämä muutokset tehtäisiin muuttamalla asiaa koskevaa valtioneuvoston asetusta. Korkotukijärjestelmään liittyviä viranomaismenettelyjä yksinkertaistettaisiin ja järjestelmän valvontaa tehostettaisiin. Nämä muutokset koskisivat myös aiemmin myönnettyjä aravalainoja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.3.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 a ja 5 b kohdan sekä maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta. Asetuksella säädetään eräiden perusmaksutilidirektiivistä johtuvien säädösten voimaantulosta. Kyseiset säädökset aiheuttavat muutoksia Finanssivalvonnan ja maksupalveluntarjoajien toimintaan, joten on tarkoituksenmukaista hyödyntää direktiivin tarjoamat siirtymäajat kokonaisuudessaan. Direktiivin mukaan Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 a kohta tulee saattaa voimaan viimeistään kolmen kuukauden ja kyseisen lain 3 §:n 3 momentin 5 b kohta sekä maksupalvelulain 9 §:n 2 momentti, 17 a ja 17 b § viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa komission teknistä sääntelystandardia koskevan delegoidun säännöksen voimaantulosta. Asetus tulee voimaan 15.3.2018. (VM finanssineuvos Risto Koponen 0295 530 355)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksen 9 §:n 1 momentti muutetaan siten, että maidon litrakohtaista tukea korotetaan niin, että myönnettävän tuen kokonaismäärä vastaa sille asettua enimmäismäärää. Asetus tulee voimaan 7.3.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksen (442/2017) liitteessä säädettyjä sähköaitauksen teknisiä vaatimuksia muutetaan. Kyseisessä asetuksessa säädetään avustuksesta, jota voidaan myöntää sikatarhojen aitaamiseen siten, että aitaukset täyttävät varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (401/2017) vaatimukset. Aitaamisvaatimukset tulevat Manner-Suomen osalta voimaan 1.6.2018 ja Ahvenanmaan osalta 1.1.2019. Voimassa olevan liitteen mukaan yhtenä sikojen ulkotarhojen aitaamisvaihtoehtona on aita, jonka ulko- ja sisäpuolelle asennetaan sähköaidat. Sähköaitojen osalta on käynyt ilmi, että liitteen vaatimukset eivät kaikilta osin ole sähköpaimeniin soveltuvan eurooppalaisen turvallisuusstandardin (EN 60335-2-76) mukaisia. Näin ollen liitteen vaatimuksia muutetaan sähköpaimenten osalta. Lisäksi liitteeseen tehdään tiettyjä vähäisiä muutoksia. Edellä mainittuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen tehdään vastaavat muutokset. Asetus tulee voimaan 7.3.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 1.3.2018 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministerien Vehviläinen ja Virolainen sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2016 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Kirjelmään liittyy viisi kannanottoa. (VNK neuvotteleva virkamies Elina Normo 0295 160 010)

Päätös määrätä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostoon toistaiseksi 1.3.2018 lukien. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Päätös ratkaista Heino Ensio Ala-Hakolan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Päätös hyväksyä Rakennusliitto ry:n hakemus perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetusluvan peruuttamisesta. Hakijalla on lupa järjestää perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille Kirkkonummella. Rakennusliitto ry:n koulutustoiminta on 1.1.2013 lukien siirretty SAK:n koulutussäätiölle, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö on peruuttanut järjestäjän muut luvat. Siinä yhteydessä kuitenkin nyt vireillä oleva perusopetusluvan peruuttaminen jäi hakematta. (OKM opetusneuvos Annika Bussman 0295 330 407)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Tatu Giordani valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM yksikön johtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös viljan kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta. Huoltovarmuuskeskuksen esityksen johdosta valtion viljan kylvösiemenen varmuusvarastoja alennetaan tilapäisesti siemenen riittävän tarjonnan turvaamiseksi. Kasvukauden 2017 sääolosuhteet heikensivät merkittävästi sertifioidun siemenen sekä tilan oman siemenen laatua ja määrää. Huoltovarmuuskeskuksen arvion mukaan kylvösiemenen tarjonta ei tule riittämään ilman varmuusvarastojen käyttöönottoa. Varmuusvarastoista puretaan enintään 20 000 tonnia viljan sertifioitua kylvösiementä. Päätös tulee voimaan 1.3.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Henri Backman 0295 063 581)
Tiedote

Päätös määrätä varatuomari Olli Puustinen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien yhteiseksi varajäseneksi 1.3.2018 lukien lautakunnan 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Inka Hassinen 0295 163 187)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.3.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta. Ehdotuksella annettaisiin jäsenvaltioille lisää liikkumavaraa alennettujen verokantojen määrittämisessä määräpaikkaperiaatteelle perustuvassa lopullisessa alv-järjestelmässä. Samalla toteutettaisiin jäsenvaltioiden tasapuolinen verokohtelu myöntämällä kaikille jäsenvaltioille oikeus alennettujen verokantojen käyttöön yhtäläisin ehdoin. Voimassa olevan direktiivin siirtymäsäännökset kumottaisiin. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat nykyiseen tapaan soveltaa enintään kahta vähintään viiden prosentin suuruista alennettua verokantaa. Lisäksi kaikille jäsenvaltioille annettaisiin oikeus soveltaa yhtä viittä prosenttia alempaa verokantaa sekä nollaverokantaa. Painotetun keskimääräisen alv-kannan tulisi olla yli 12 prosenttia. (VM hallitusneuvos Tommi Parkkola 0295 530 344)
Uutinen

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pienyritysten arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä). Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa arvonlisäverotuksen neutraalisuutta ja alentaa pienten yritysten hallinnollista taakkaa. Ehdotuksen mukaan pieniä yrityksiä koskeva verovapaus laajennettaisiin koskemaan verovapauden myöntävään jäsenvaltioon sijoittautumattomia elinkeinonharjoittajia. Lisäksi verovapauden enimmäisrajaa koskeva direktiivin sääntely ajantasaistettaisiin. Nykymuotoisesta asteittaisesta verovapaudesta luovuttaisiin ja käyttöön otettaisiin sen korvaava menettely. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltion tulisi lisäksi ottaa käyttöön eräitä muita pieniä yrityksiä koskevia yksinkertaistamistoimenpiteitä. Muun muassa kalenterivuoden pituisen verokauden soveltaminen olisi sallittava sellaisille elinkeinonharjoittajille, joiden vuosittainen liikevaihto olisi enintään 2 000 000 euroa. (VM neuvotteleva virkamies Marja Niiranen 0295 530 238)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2018 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Asetusehdotuksen tavoitteena on tehostaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista ja edistää tavaroiden vapaata liikkuvuutta niiden tuotteiden osalta, joista ei ole unionin yhdenmukaistettua lainsäädäntöä. Asetuksessa säädetään menettelystä, jolla pyritään varmistamaan toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vapaa liikkuvuus ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen tehokas soveltaminen. Tuotteen markkinoille pääsy voidaan edelleen kieltää esimerkiksi turvallisuuden, kuluttajasuojan ja ympäristönsuojelun perusteella. (TEM hallitusneuvos Liisa Huhtala 0295 047 062)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja markkinavalvonta). Asetusehdotuksella pyritään parantamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta sisämarkkinoilla muun muassa tehostamalla markkinavalvontaa ja edistämällä talouden toimijoiden kykyä tuottaa markkinoille vain vaatimustenmukaisia tuotteita. Ehdotus sisältää lukuisia säännöksiä markkinavalvonnan ja sen koordinaation tehostamisesta, EU:n ulkorajavalvonnasta sekä joitakin talouden toimijoita suoremmin koskevia ehdotuksia. Ehdotettua asetusta sovellettaisiin yhteensä 70 EU:n harmonisointisääntelysektorilla, minkä lisäksi asetuksella muutettaisiin yhteensä 22 näistä harmonisointisäädöksistä. Ehdotus koskee kaiken kaikkiaan yhteensä seitsemän eri ministeriön hallinnonaloja. Asetuksella perustettaisiin myös uusi, eri osista koostuva, EU:n tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto. (TEM vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko 0295 060 092)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.3.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Eero Kytömaalle virkavapautta sisäministeriön pelastusosaston neuvottelevan virkamiehen virasta 1.4.2018-13.1.2019. (SM erityisasiantuntija Hanne Huvila 0295 488 313)

Valtioneuvosto myönsi kaupallinen neuvos Arto Koskelle virkavapautta puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen virasta 1.8.2018-31.12.2019. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Oikeustieteen maisteri Timo Tuurihalme puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan 2.3.2018 lukien. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Assi Salminen valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.7.2018 lukien. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Kauppatieteiden maisteri Heli Iirola valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 2.4.2018 lukien. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen. Sopimus Pietarissa sijaitsevan Suomi-talon tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle allekirjoitettiin Moskovassa 4.7.2017. Kaupan kokonaishinta on 508 100 000 ruplaa, mikä on arvioitu markkina-arvon mukaiseksi hinnaksi. Helmikuun 2018 lopun kurssin mukaan kauppahinta on noin 7 400 000 euroa. Suomalainen osapuoli on sitoutunut maksamaan kauppahinnan suorittamisen yhteydessä Suomen Pietarin instituutin jäljellä olevan vuokravelan Venäjän valtiolle. Sopimuksen mukaan suomalainen osapuoli on velvollinen noudattamaan kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä, käyttöä ja suojelua koskevan lainsäädännön mukaisia velvoitteita. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen valtakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 5.3.-31.7.2018. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Tiedote

Kansliapäällikkö Asko Kauko Välimaa korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.4.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Käräjätuomari Tiina Riikka Hirvonen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen esittelijäneuvos, vanhempi oikeussihteeri Pekka Samuli Sillanpää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, julkinen oikeusavustaja Johanna Marika Borgmästars Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, kansliapäällikkö Sirpa Hannele Virkkala Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Heidi Johanna Lindqvist Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Mette Maria Manninen Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, määräaikainen hovioikeuden esittelijä Päivi Hannele Risikko Espoon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Everstiluutnantti Ville-Pentti Poutulle sotilasedustajaksi Suomen pysyvään ETYJ-edustustoon Wienissä annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Jyri Tuomas Liukon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2018 lukien asemapaikkana Wien, komentaja Anssi Juhani Olavi Munkille Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Harri Pekka Tapani Ahosen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2018 lukien asemapaikkana Bryssel sekä everstiluutnantti Mikael Salolle Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja majuri Kimmo Peter Alesmaan määrääminen tähän tehtävään 1.8.2018 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)