Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
19.12.2017 16.02
Tiedote 604/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 19.12.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 190/2017 vp) eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta. Esitys sisältää ehdotuksen summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämisestä rajoitettuun määrään käräjäoikeuksia. Oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan olisi toimitettava summaaristen riita-asioiden haastehakemukset käräjäoikeuden tietojärjestelmään käyttäen oikeushallinnon tiedonsiirtoyhteyttä tai verkkopohjaista asiointiliittymää. Esityksessä ehdotetaan myös haasteen puhelintiedoksiannon mahdollistamista kaikissa summaarisissa riita-asioissa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta samaan aikaan kuin käräjäoikeusverkoston uudistamista koskeva lainsäädäntö tai mahdollisimman pian sanotun lainsäädännön voimaantulon jälkeen. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 191/2017 vp) eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sen sanamuotoja yhdenmukaistettaisiin hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevan direktiivin pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskevien säännösten sanamuotojen kanssa. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Hallituksen esitys (HE 192/2017 vp) eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tietyille yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden tarjoajille sekä eräiden digitaalisten palveluiden tarjoajille velvollisuutta huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta sekä ilmoittaa merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä valvovalle viranomaiselle ja yleisölle. Velvoitteet otettaisiin tietoyhteiskuntakaareen, ilmailulakiin, rautatielakiin, alusliikennepalvelulakiin, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin, sähkömarkkinalakiin, maakaasumarkkinalakiin sekä vesihuoltolakiin. Lisäksi säädettäisiin näiden velvoitteiden valvonnasta, viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta sekä yleisestä tietoturvallisuuteen liittyvästä viranomaistoiminnasta. Ehdotetulla lainsäädännöllä saatettaisiin osaksi kansallista lainsäädäntöä toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2018. (LVM ylitarkastaja Maija Rönkä 0295 342 039)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 193/2017 vp) eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yhteistyöstä kilpailuasioissa Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Helsingissä syyskuussa 2017 tehdyn sopimuksen. Hyväksyttäväksi ehdotettava sopimus on valtiosopimus, jonka allekirjoittamiseen tasavallan presidentti myönsi allekirjoitusvaltuudet elokuussa 2017. Esitykseen sisältyvät myös lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi ja lakiehdotus sopimuksen määräysten edellyttämistä muutoksista kilpailulakiin (948/2011). Sopimuksen tavoitteena on Pohjoismaiden kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyön vahvistaminen ja virallistaminen sekä kansallisten kilpailulakien tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuolet ovat tallettaneet kaksi ratifioimis- tai hyväksymiskirjaa. (TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 194/2017 vp) eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia sekä annettavaksi uusi laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista. Lisäksi muutettaisiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuja lakeja. Esityksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset henkilönsuojaimista ja köysiratalaitteistoista, jotka korvaavat aiemmat direktiivit. Kansallisessa lainsäädännössä säädettäisiin edelleen ohjeiden ja muiden vastaavien tietojen kielestä, valvontaviranomaisista sekä seuraamuksista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia tarkoituksena selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuotteita koskevaa rikoslakitasoista sääntelyä. Valmistajan tai muun luovuttajan toiminta voisi tulla rangaistavaksi terveysrikoksena riippumatta siitä, onko kyse työssä käytettäväksi tarkoitetusta teknisestä laitteesta vai yksityiseen kulutukseen tarkoitetusta henkilönsuojaimesta tai koneesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.4.2018. (STM hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 195/2017 vp) eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että kunnille säädetty vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely säilyisivät kunnan vastuulla nykyiseen tapaan. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Esityksessä ehdotetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetusta laista poiketen, että kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava markkinaehtoista toimintaa rajoittava ulosmyynnin osuus olisi kymmenen prosenttia 31.12.2029 saakka ja pysyvästi viisi prosenttia 1.1.2030 lukien. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (YM hallitussihteeri Ella Särkkä 0295 250 308)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.12.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ohjesäännön 13, 25 ja 26 §:ään tehdään muutokset, jotka johtuvat ulkoasiainministeriön suomenkielisen nimen muuttumisesta ulkoministeriöksi 1.1.2018. Samalla ulkoasiainministerin suomenkielinen nimike muuttuu ulkoministeriksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta. Asetuksella tarkistetaan eräitä rikosvahinkolaissa säädettyjä rahamääriä elinkustannusten nousua vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen 0295 150 332)

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä, valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa, valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa, valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa, valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Tasavallan presidentti on 14.12.2017 vahvistanut lainsäädännön, jolla toteutetaan käräjäoikeusuudistus. Asetukset annetaan käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeen täytäntöön panemiseksi. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2019 lukien. Viimeksi mainittu asetus tulee voimaan 1.1.2018. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295 150 394)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Vimana Oy -niminen osakeyhtiö lisätään ministeriön toimialan yhtiöksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018. Asetus vastaa rakenteeltaan voimassa olevaa asetusta. Maksujen korotuksilla pyritään parantamaan aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuutta. Ympäristö- ja vesitalousluvat sekä eräät muut suoritteet pidetään voimassa olevan asetuksen tavoin alennetun omakustannusarvon mukaisina suoritteina. Asetukseen tehdään lisäksi suoritteita koskevasta muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta. Sopimus, laki (717/2017) ja asetus tulevat voimaan 13.1.2018. (VM ylitarkastaja Jaana Vehmaskoski 0295 530 267)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Asetuksella säädetään valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Tavoitteena on varmistaa, että tiloilla kuolleet tuotantoeläimet hävitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (jäljempänä sivutuoteasetus) vaatimusten mukaisesti. Kuolleita eläimiä ei saa haudata maahan, vaan ne on kerättävä ja hävitettävä käsittelemällä polttolaitoksessa tai käsittelylaitoksessa. Poikkeuksena tästä ovat sivutuoteasetuksen 3 artiklan 23 kohdassa tarkoitetut syrjäiset alueet, jotka sijaitsevat kaukana käsittelylaitoksista ja joissa eläintiheys on alhainen. Avustus eläimen omistajalle kuolleiden eläinten poistamisesta ja hävittämisestä on ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 702/2014 artiklan 27 mukainen. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven kunnissa maaseudun pienten yritysten investointituen tukitaso nousee 20 prosentista 30 prosenttiin ja siten, että tukitaso laskee Äänekosken kaupungissa 30:sta 20:een prosenttiin. Lisäksi asetukseen lisätään Euroopan unionin edellyttämä tuen myöntämisen rajoitusta koskeva säännös ja tehdään teknisluonteinen muutos. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. Muuttuneita tukitasoja sovelletaan kuitenkin vasta 1.3.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta. Yhteisymmärryspöytäkirja on voimassa 1.1.2018 lukien alkaen niin kuin siitä on sovittu. Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista. Asetuksessa säädetään tarkemmin niistä maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista toimialoista, joihin kuuluu kausiluonteista toimintaa. Asetus liittyy lakiin kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten (HE 80/2017 vp). Lain mukaan kausityölakia sovelletaan kausiluonteiseen toimintaan maatalouden ja matkailun aloilla. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295 048 022)

Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan neuvoston direktiivin 75/32/ETY muuttamisesta aerosolien suurimman sallitun paineen osalta ja sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi annettu komission direktiivi 2016/2037/EU. Asetus tulee voimaan 12.2.2018. (TEM hallitussihteeri Sirpa Sillstén 0295 047 094)

Valtioneuvoston asetus ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta. Asiassa on kyse varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin, josta säädetään tällä hetkellä valtioneuvoston päätöksellä varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin (165/1988). Asetuksella uusitaan ja korvataan voimassaoleva valtioneuvoston päätös. Asetus perustuu ydinenergialain (990/1987) 7 lukuun kuten voimassaoleva valtioneuvoston päätös. Lainkohta sisältää säännökset siitä, miten jätehuoltovelvollisen on varauduttava ydinjätteistä tulevaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin. Toimivalta asetuksen antamiselle perustuu ydinenergialain 43 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan valtioneuvosto antaa yleiset määräykset siitä, miten ydinjätehuoltoon varautumisen kustannukset otetaan huomioon vastuumäärää arvioitaessa, rahastotavoitteen laskemismenettelystä sekä muista varautumisen perusteista. Asetukseen tehdään eräiden teknisten korjausten lisäksi (ministeriön nimi, valuutta) muun muassa tarkennuksia rahastotavoitteiden laskemiseen ja pidennetään jaksottamisaikaa nykyisestä 25 vuodesta 40 vuoteen. Asetus tulee voimaan 28.12.2017. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 0295 060 009)

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan ydinenergialakiin (990/1987) tehdyn muutoksen sekä uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (252/2017) voimaantulon vuoksi. Ydinenergia-asetukseen lisättävät tarkentavat lupasäännökset lisätään lupamenettelyä koskevaan 5 lukuun sekä ydinlaitoksen käytöstä poistamista koskevat valvontasäännökset 15 lukuun. Asetukseen lisätään myös säännökset kansallisen ydinjätehuollon ohjelman vähimmäissisällöstä. Ydinenergia-asetus sisältää eräitä säädösviittauksia ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskien, ja nämä viittaukset tulevat uuden lain myötä päivitettäväksi. Lisäksi menettelyn vaiheita ja asiakirjoja koskevat säännökset muutetaan vastaamaan uutta lakia. Asetukseen tehdään myös eräitä pienempiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvoston asetus vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta. Asetuksella säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n mukaisten työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksettavaksi erääntymisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että sairaanhoitovakuutuksen toimintakulujen vahvistetun valtion osuuden ja valtion maksamien ennakoiden erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden toimintakulujen ennakoissa. Tavoitteena on yhtenäistää Kansaneläkelaitoksen etuusrahastoista maksettavien Kansaneläkelaitoksen toimintakulujen valtion osuuden ennakoiden tarkistamista koskevat menettelyt. Asetus tulee voimaan 31.12.2017. (STM neuvotteleva virkamies Milja Tiainen 0295 163 579)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 19.12.2017 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotoista (10) aiheutuviin toimenpiteisiin. (VNK neuvotteleva virkamies Taina Kulmala 0295 160 184)
Päätöksen istuntoaineisto

Päätös Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpanon muuttamisesta. Valtioneuvosto on asettanut Suomen kestävän kehityksen toimikunnan toimikaudeksi 18.2.2016-31.12.2019. Toimikunnan kokoonpano muutetaan siten, että kokoonpanossa otetaan huomioon organisaatioissa tapahtuneet henkilömuutokset. Lisäksi toimikuntaan määrätään yksi uusi jäsen. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 161 420)
Päätöksen istuntoaineisto

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: pääministeri Sipilä 23.12.-5.1.2018, ministeri Orpo 27.12. -7.1.2018, ministeri Risikko 27.12.; 29.12. ja 2.1.2018, ministeri Vehviläinen 22.12.-5.1.2018, ministeri Grahn-Laasonen 8.-14.1.2018, ministeri Tiilikainen 27.12.-5.1.2018, ministeri Soini 27.12 ja 29.12.-12.1.2018, ministeri Niinistö 27.12.; 2.-4.1. ja 10.-12.1.2018, ministeri Lindström 27.-29.12. ja 2.-5.1.2018, ministeri Berner 30.12.-3.1. 2018, ministeri Mykkänen 25.12.-5.1.2018, ministeri Mattila 27.12.-2.1. ja 4.-5.1.2018, ministeri Lintilä 22.12; 27.-29.12.; 2.1.; 5.1. ja 15.-22.1.2018, ministeri Leppä 27.-29.12. ja 1.-3.1.2018, ministeri Terho 27.12.-8.1.2018, ministeri Häkkänen 27.12.-10.1.2018 ja ministeri Saarikko 2.-3.1.2018. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös asettaa turvallisuusselvityslain mukainen arviointikriteerilautakunta vuosiksi 2018-2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja