Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.6.2016 13.40
Tiedote 239/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 2.6.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 92/2016 vp) eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirjalla pyritään suojaamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta entistä paremmin eri operaatioissa laajentamalla yleissopimuksen soveltamisala kattamaan myös muissa kuin rauhanturvaoperaatioissa toimiva Yhdistyneiden Kansakuntien henkilöstö. Pöytäkirjalla laajennetaan yleissopimuksen soveltamisala kattamaan humanitaarista, poliittista tai kehitysapua toimittavien operaatioiden henkilöstö, joka toimii rauhanrakentamistarkoituksessa, sekä humanitaarista hätäapua toimittavien operaatioiden henkilöstö. Näissä operaatioissa toimiva henkilöstö on voinut kuulua yleissopimuksen mukaisesti sen soveltamisalaan ainoastaan turvallisuusneuvoston tai yleiskokouksen nimenomaisella selityksellä siitä, että operaation henkilöstöön kohdistuu poikkeuksellinen turvallisuusriski. Pöytäkirja poistaisi tämän edellytyksen selityksestä sen osapuolilta. Valinnaisen pöytäkirjan muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Hallituksen esitys (HE 93/2016 vp) eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Myös matkustamisrikoksen yritys olisi rangaistava. Terrorismin rahoittamista koskevaa rangaistussäännöstä täydennettäisiin niin, että matkustamisrikoksen rahoittaminen rangaistaan terrorismin rahoittamisena. Lisäksi tarvittavat täydennykset tehtäisiin pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin koskien keinojen käyttämistä matkustamisrikoksen estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 0295 150 176)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 94/2016 vp) eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta. Puolustusministeriön hallinnonalan kansainvälistä toimintaa koskevaa lainsäädäntöä täydennettäisiin. Puolustusvoimien tehtäviä muutettaisiin siten, että Puolustusvoimilla olisi edellytykset osallistua nykyistä laajemmin kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisättäisiin myös säännökset kansainvälisen avun vastaanottamisesta. Lainsäädäntöön lisättäisiin säännökset kansainväliseen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja asevelvollisten asemasta, toimivaltuuksista ja oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Aluevalvontalakiin lisättäisiin säännös aluevalvontaa koskevan tuen pyytämisestä toisen valtion sotilasviranomaiselta. Lisäksi sotilaallisten voimakeinojen käsitettä puolustusvoimista annetussa laissa ja aluevalvontalaissa yhtenäistettäisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (PLM hallitusneuvos Hanna Nordström 0295 140 600)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 95/2016 vp) eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia siten, että apurahakauden keskeyttämisestä säädettäisiin laissa. Lakiin ehdotetaan myös eräitä täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Hallituksen esitys (HE 96/2016) eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) hyväksyttiin vuonna 2007 hylkyjen poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (Nairobin yleissopimus). Yleissopimuksen tarkoituksena on varmistaa sopimusvaltion talousvyöhykkeellä sijaitsevan vaarallisen hylyn nopea ja tehokas poistaminen merenkulkuonnettomuuden jälkeen sekä siitä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Esityksen mukaan Suomi soveltaisi monen muun valtion tavoin yleissopimusjärjestelmää myös alue- ja sisävesillään, koska suurin osa hylyn aiheuttavista merenkulkuonnettomuuksista tapahtuu valtioiden aluevesillä. Yleissopimuksella vahvistetaan aluksen omistajaa koskevaa vastuujärjestelmää. Merilakiin ja alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin esitetään lisäksi tehtäviksi yleissopimuksen edellyttämät muutokset. Muutoksilla mahdollistetaan muun muassa se, että Liikenteen turvallisuusvirasto voisi myöntää suomalaisille aluksille yleissopimuksen mukaisen vakuutustodistuksen. Lisäksi merilain aluksen kansallisuutta koskevaa sääntelyä esitetään muutettavaksi siten, että aluksen kansallisuuteen liittyvät lupa- ja hyväksyntäasiat siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirastoon. Yleissopimuksen voimaansaattamiseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana saman aikaan kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. Aluksen kansallisuutta koskevat merilain muutokset sekä tähän liittyvä alusrekisterilain muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Hallituksen esitys (HE 97/2016) eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehdotetulla lailla rajoitettaisiin kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä merkittäviä investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Lisäksi säädettäisiin velvoite sisällyttää laajoihin ja pitkäaikaisiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa tehtäviin sopimuksiin sekä pitkäaikaisiin rakennusten käyttöoikeussopimuksiin sopimuksen irtisanomisoikeutta koskeva sopimusehto. Esityksen tarkoituksena on turvata hallituksen päättämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyvien itsehallintoalueiden toimintamahdollisuudet järjestää yhdenvertaiset palvelut mahdollisimman kustannusvaikuttavasti koko alueellaan.  Laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. (STM hallitusneuvos Päivi Salo 0295 163 113)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.6.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa työskentelevien työntekijöiden perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Serbian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (367/2016) ja asetus tulevat voimaan 1.7.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Assosiaatiosopimus, laki (536/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.7.2016. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Assosiaatiosopimus, laki (537/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.7.2016. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että se vastaa vuoden 2016 valtion talousarvioon tehtyä määrärahamuutosta liikenne- ja viestintäministeriön momentilta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Valtion talousarvion momentille 29.01.50 on osoitettu 0,5 miljoonaa euroa vähemmistökielisen sanomalehdistön tukeen. Liikenne- ja viestintäministeriö korvataan viittauksella opetus- ja kulttuuriministeriöön asetuksen pykälissä 4, 5 ja 8. Lisäksi asetuksen 2 §:ään tehdään teknistä korjausta, jotta se vastaa tuen myöntämistä sääntelevän asetuksen 5 §:n sisältöä. Asetus tulee voimaan 3.6.2016. (OKM hallitusneuvos Satu Paasilehto 0295 330 240)

Valtioneuvoston asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämeren eteläosissa vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Asetus 303/2016 kumotaan. Asetus tulee voimaan 3.6.2016. Troolikalastus voidaan avata vielä kiellettyinä olevilla merialueilla, vaikka Suomen kilohailikiintiöstä oli 29.5.2016 päivitetyn saalistiedon perusteella jäljellä enää 413 tonnia. Komissio on todennut hyväksyvänsä sen, että Suomi soveltaa yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun perusasetuksen 1380/2013 artiklaa 15(8), jonka mukaan kilohailin saaliit voidaan lukea Pohjanlahden silakkakiintiöön enintään yhdeksän prosentin edestä. Pohjanlahden silakkakiintiö riittää tästä riippumatta ilman keskeytystarpeita koko loppuvuodeksi. Kuluvan kalastusvuoden aikana seurataan edelleen kilohailisaaliiden kertymistä sekä tarvetta kalastusrajoitusten käyttöönotolle uudestaan. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Tukitaso on 14,7 euroa emakosta ja enintään 4,19 euroa muusta siasta sekä maidosta enintään 0,83 senttiä litralta. Tukitasojen muuttaminen haettujen määrien perusteella on perusteltua, jotta tuen maksuvaltuudet tulevat mahdollisimman täysimääräisesti käytetyksi. Asetus tulee voimaan 3.6.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1519/2015) ja asetus tulevat voimaan 30.6.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ää muutetaan siten, että sioista maksettavan väliaikaisen poikkeuksellisen tuen eläinkohtaista määrää tarkennetaan tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tuen maksamista. Vastaava tarkennus tehdään myös maidosta maksettavan litrakohtaisen tuen osalta asetuksen 2 §:ään. Emakosta maksettavaa väliaikaista poikkeuksellista tukea korotetaan 70 sentillä eläintä kohden ja muusta siasta maksettavaa tukea korotetaan 19 sentillä eläintä kohden. Maidosta maksettavaa litrakohtaista tukea korotetaan 0,01 sentillä litraa kohden. Yksikköä kohden maksettavaa tuen määrää korottamalla pyritään mahdollistamaan se, että väliaikaiseen poikkeukselliseen tukeen käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Asetus tulee voimaan 3.6.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa sijaitseville kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2014-2015 suoritettavista korvauksista. Vuonna 2016 maksetaan vuosiin 2014-2015 kohdistuvia korvauksia yhteensä 100 000 euroa. Asetus tulee voimaan 8.6.2016. (MMM hallitussihteeri Kyösti Helin 0295 162 327)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 2.6.2016 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2016 ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Kannanotto: Eduskunta on hyväksynyt ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. Samalla eduskunta edellytti, että ulkoasiain- ja puolustusministeriö laativat yhteistoiminnassa Ison-Britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoron jälkeen selvityksen tähänastisen taisteluosasto-osallistumisen hyödyistä Suomelle. Selvityksessä tulisi lisäksi tarkastella Suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Periaatepäätös älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta. Periaatepäätöksen linjausten avulla pyritään lisäämään robotiikkaan ja automaatioon liittyviä innovaatioita ja liiketoimintaa Suomessa. Lisäksi tavoitellaan robotiikan ja automaation hyödyntämisen lisäämistä kaikkialla yhteiskunnassa. Tavoitteena on tunnistaa kansallisia vahvuuksia, kehittämisen kohteita ja esteitä sekä löytää toimintalinjoja kehityksen vauhdittamiseksi. (LVM lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen 0295 342 570)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.6.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2016 vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Ukrainan väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi (Europol-Ukraina - sopimus). Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Ukrainan välinen operatiivinen sopimusluonnos sisältää määräyksiä muun muassa sopimuksen tarkoituksesta, niistä rikollisuuden aloista, joihin sopimusta sovelletaan, yhteistyön alueista, Ukrainan kansallisesta yhteyspisteestä ja toimivaltaisista viranomaisista. Lisäksi sopimus sisältää yleiset tietojenvaihtoa koskevat määräykset, määräykset henkilötietojen vaihdosta sekä tietojen käytöstä. Edelleen määräyksiä on tietojen säilyttämisestä, korjaamisesta ja poistamisesta sekä tietoturvallisuudesta. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 0295 488 568)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2016 vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Georgian väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi (Europol-Georgia - sopimus). Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Georgian välinen operatiivinen sopimusluonnos sisältää määräyksiä muun muassa sopimuksen tarkoituksesta, niistä rikollisuuden aloista, joihin sopimusta sovelletaan, yhteistyön alueista, Georgian kansallisesta yhteyspisteestä ja toimivaltaisista viranomaisista. Lisäksi sopimus sisältää yleiset tietojenvaihtoa koskevat määräykset, määräykset henkilötietojen vaihdosta sekä tietojen käytöstä. Edelleen määräyksiä on tietojen säilyttämisestä, korjaamisesta ja poistamisesta sekä tietoturvallisuudesta. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 0295 488 568)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EUAA, Euroopan unionin turvapaikkavirasto). Euroopan unionin turvapaikkavirastoa koskevalla ehdotuksella komissio pyrkii vahvistamaan turvapaikka-asioiden tukiviraston roolia ja kehittämään siitä viraston, joka edistää yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja parantaa sen toimivuutta. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri). Komission ehdottaman asetuksen tarkoituksena on laajentaa biometristä tunnistejärjestelmää lisäämällä jäsenmaille velvollisuus sormenjälkien ottamiseen kaikista sormista ja kasvokuvien ottamiseen yli 6-vuotiailta turvapaikanhakijoilta, kolmannen maan kansalaisilta ja kansalaisuudettomilta henkilöiltä, jotka eivät ole hakeneet kansainvälistä suojelua ja jotka oleskelevat EU:n alueella laittomasti. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Dublin-järjestelmä). Komissio esittää merkittäviä muutoksia voimassa olevaan Dublin-asetukseen (EU) N:o 604/2013. Pyrkimyksenä on helpottaa vastuuvaltion määrittämistä ja estää väärinkäytöksiä sekä edelleen liikkumista jäsenvaltiosta toiseen. Ehdotukseen sisältyy hakijoiden sisäisiä siirtoja koskeva automaattinen jakomekanismi. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Eeva Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien. Samalla hänet määrätään ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.9.2016-31.8.2020. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen maisteri Tuomas Hyvärinen puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan 6.6.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Pääjohtaja Risto Ruohonen Kansallisgallerian pääjohtajan toimeen 1.9.2016-31.8.2021. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)

Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Matti Sillanmäki opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan 3.6.2016 lukien. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki maakaaren muuttamisesta (HE 8/2016 vp). Maakaarta muutetaan siten, että uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja. Myös kiinnityksiä muutettaessa kirjaamisviranomainen muuttaa vanhat kirjalliset panttikirjat sähköiseen muotoon. Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei voi enää siirtymäkauden jälkeen käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen. Maakaareen tehdään myös muita muutoksia, jotka muun muassa helpottavat vanhojen kirjallisten panttikirjojen niin sanottua massamuuntamista sähköisiksi. Laki tulee voimaan 1.6.2017. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin kiinnityksen vahvistamista ja muuttamista sekä panttikirjan muodon muuttamista koskeviin hakemuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Panttioikeuteen, joka perustetaan ennen 1.1.2020 luovuttamalla lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annettu kirjallinen panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 0295 150 224)
Tiedote

Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta (HE 47/2016 vp). Kirkkolakia muutetaan siten, että nimikirjan pitäminen tulee työnantajalle vapaaehtoiseksi. Viranhaltijan oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten muutetaan vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä. Kirkkolakiin lisätään myös uusi säännös työllistymisvapaasta. Laki tulee voimaan 1.8.2016. Lain 6 luvun 40 §:n 2 momenttia sovelletaan vuonna 2017 kunnassa valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Tätä ennen luottamushenkilöihin sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa 6 luvun 40 §:n 2 momentissa säädetään. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Laki yliopistolain 8 §:n muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opetuksen maksuttomuutta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että hakemuksen käsittelymaksusta luovutaan EU-ETA -alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen käyttöönoton yhteydessä. Hakemuksen käsittelymaksua ei peritä enää otettaessa opiskelijoita 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hakemusten käsittelymaksujen poistamisen ja lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia korkeakoulujen hakijamääriin, hakijoiden keskimääräiseen koulutus- ja osaamistasoon ja korkeakoulujen kansainvälistymiseen seurataan ja arvioidaan huolella. Hakemusten käsittelymaksujen poistumisen vuoksi opetushallitukselle on turvattava riittävä lisärahoitus korkeakoulujen haku- ja valintapalvelujen kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle viimeistään syksyllä 2018. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 37/2016 vp). Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetusta laista kumotaan säännös, jonka mukaan kokonaispituudeltaan alle kymmenen metriä pitkän kalastusaluksen lisenssinhaltija tai tämän valtuuttama aluksen päällikkö on velvollinen antamaan saalisilmoituksen myös niiltä kuukausilta, joiden aikana kalastusaluksella ei ole kalastettu. Laki tulee voimaan 1.7.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Mela 0295 162 249)

Laki metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta (HE 48/2016 vp). Metsästyslakia muutetaan afrikkalaisen sikaruton estämiseksi siten, että kiinteää keinovaloa voidaan käyttää villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikalla. Lisäksi laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennetään siten, että valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin aitauksen ominaisuuksista ja käyttämisestä pyyntivälineenä. Laki tulee voimaan 15.6.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 162 328)
Tiedote

Laki postilain muuttamisesta (HE 18/2016 vp). Postilakia muutetaan siten, että valtioneuvoston myöntämistä postiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Laki tulee voimaan 9.6.2016. Postitoiminnan harjoittajan, jolla on lain voimaan tullessa voimassa oleva toimilupa postipalvelun tarjoamiseen, ei tarvitse tehdä 4 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta voimassa olevan toimilupansa mukaisesta toiminnasta. Lain voimaan tullessa voimassa oleva velvollisuus toimia Maailman postiliiton nimettynä operaattorina on voimassa siihen saakka, kunnes Viestintävirasto tekee päätöksen 24a §:n mukaisen velvollisuuden asettamisesta. Lain voimaan tullessa voimassa oleva velvollisuus ylläpitää postinumerojärjestelmää on voimassa siihen saakka, kunnes Viestintävirasto tekee päätöksen 37 §:n mukaisen velvollisuuden asettamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)
Tiedote

Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 50/2016 vp). Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta kumotaan. Suomi on hyväksynyt yleissopimuksen ja se on tullut voimaan 1.9.2013. Yleissopimuksessa on sovittu maksutelevisiotoiminnassa käytettävien ehdollisen pääsyn järjestelmien oikeudellisesta suojasta. Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussaan 2.10.2013 katsonut, että yleissopimus kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Koska Suomella ei ollut toimivaltaa hyväksyä kyseistä yleissopimusta, valtioneuvosto päätti irtisanoa yleissopimuksen 22.10.2015 ja irtisanominen tuli voimaan 1.3.2016. Kumottava voimaansaattamislaki ei aiheuta sisällöllisiä muutoksia ehdollista pääsyä koskevaan lainsäädäntöön, koska yleissopimukseen liittymisellä ei ollut lainsäädäntövaikutuksia ja Suomen voimassa oleva sääntely on yhteensopiva EU:n ehdollisen pääsyn direktiivin kanssa. Laki tulee voimaan 3.6.2016. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 55/2016 vp). Huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin lisätään raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastojen saatavuutta ja käytettävyyttä koskevat säännökset. Tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin tehdään tarkennus, jonka mukaan maahantuoja on velvollinen varastoimaan raakaöljyä ja öljytuotteita siten, että ne ovat käytettävissä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä varastojen käytettävyydestä. Lait tulevat voimaan 8.6.2016. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (HE 22/2016 vp). Lailla säädetään taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Samalla voimassa oleva valtiontukia sääntelevä yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki kumotaan. Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä varmistaa tukien Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi. Niin sanotut hyvän tuen edellytykset lisätään lainsäädäntöön. Edellytysten täyttyminen on arvioitava ennen tukiohjelman tai yksittäisen tuen käyttöön ottoa. Laki tulee voimaan 1.7.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 31/2016 vp). Työeläkevakuutusyhtiöiltä, eläkesäätiöiltä, eläkekassoilta sekä Merimieseläkekassalta edellytetään jatkossa riski- ja vakavaraisuusarvion tekemistä. Riski- ja vakavaraisuusarviossa eläkelaitoksen tulee arvioida osana strategista päätöksentekoa oleellisten riskien vaikutusta yhtiön toimintaan sekä niitä toimenpiteitä, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hallitsemiseksi. Lisäksi jatketaan määräaikaista lakia, jolla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisönä olevalle asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyistä lain voimassaoloaikaa jatketaan siten, että laki on voimassa vuoden 2022 loppuun. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)
Tiedote

Panostajalaki (HE 134/2015 vp). Panostajalaki sisältää räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat olennaiset säännökset. Laissa säädetään panostajan pätevyyskirjojen myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytyksistä. Lisäksi säädetään pätevyyskirjojen voimassaolosta, panostajan pätevyyskirjojen rekisteristä ja tietyistä ilmoitusoikeuksista ja -velvollisuuksista. Lailla kumotaan nykyinen panostajalaki. Lain tavoitteena on ajantasaistaa panostajia koskeva sääntely kokonaisuudessaan ja parantaa räjäytystyöhön liittyvää turvallisuutta. Laki tulee voimaan 1.9.2016. Henkilö, jolla on lain voimaan tullessa pätevyyskirja, saa jatkaa pätevyyskirjan mukaista räjäytystyötä pätevyyskirjan voimassa olon ajan, enintään kuitenkin viisi vuotta lain voimaantulosta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lain voimaan tullessa voimassa olevien pätevyyksien muuttamisesta lain mukaisiksi pätevyyksiksi. (STM neuvotteleva virkamies Marianne Kivistö 0295 163 284)
Tiedote

Tasavallan presidentti ratifioisi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 149/2015 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä allekirjoitettiin Pietarissa 28.4.2015. Sopimuksen kohteena on Suomen ja Venäjän välinen suora kansainvälinen matkustaja- ja tavaraliikenne. Sopimuksen määräykset on sopeutettu EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Sopimuksella avataan Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne kilpailulle siltä osin kuin liikennettä harjoitetaan Suomen rataverkolla. Sopimuksella ei kuitenkaan avata kilpailua vastavuoroisesti Venäjän osapuolen kanssa. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen ja vahvistaisi lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 52/2016 vp). Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Jordanian välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Jordanian väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Tasavallan presidentti hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen ja vahvistaisi lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 51/2016 vp). Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Moldovan välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Moldovan väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Tasavallan presidentti hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen ja vahvistaisi lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 53/2016 vp). Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Israelin välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Israelin väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016. Suomi asettaa sotilasosaston korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian johtaman EU:n taisteluosaston (European Union Battle Group, EUBG) valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016. Korkea valmius koskee noin 50 sotilaan osastoa, joka sisältää tiedustelujoukkueen, ilmatulenjohtoryhmän, esikuntaupseereita ja tarvittavat tukielementit. Taisteluosastoon osallistuvat Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Irlanti, Latvia, Liettua ja Ruotsi. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Suomen osallistuminen YK:n UNDOF-operaatioon. Suomi osallistuu YK:n UNDOF-operaatioon Golanilla 5.6.2016 alkaen yhden vuoden ajaksi enintään kolmella sotilaalla. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Suurlähettiläs Riitta Swanin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystösihteeri Eveliina Saarisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Bahrainin välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus on Suomen mallisopimuksen mukainen. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

Suurlähettiläs Petri Salon tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Anu Saxénin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Mauritiuksen välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kuala Lumpurin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Petri Puhakan sivuakkreditointi Filippiineille. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtionsyyttäjä Raija Toiviainen Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän virkaan 1.7.2016 lukien. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Tiedote

Eversti Vesa Juhani Virtasen nimittäminen kenraalin virkaan 1.7.2016-30.6.2021 väliseksi ajaksi sekä kommodori Timo Jussi Hirvosen nimittäminen amiraalin virkaan 1.9.2016-31.8.2021 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote

Kommodori Timo Uuri Ståhlhammarille puolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja prikaatikenraali Pekka Juhani Toverin määrääminen puolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C.  Everstiluutnantti Matti Juhani Pihlajamaalle puolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova ja everstiluutnantti Aki Kalervo Alhon määrääminen puolustusasiamieheksi Venäjälle 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova. Everstiluutnantti Jussi Uolevi Anttilalle puolustusasiamiehen tehtävään Puolassa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Varsova. Majuri Vladimir Panschinille puolustusasiamiehen tehtävään Armeniassa ja Azerbaidzhanissa sekä apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä ja Valko-Venäjällä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova ja majuri Jukka Lauri Viitaniemen määrääminen puolustusasiamieheksi Armeniaan ja Azerbaidzhaniin sekä apulaispuolustusasiamieheksi Venäjälle 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova. Insinöörieverstiluutnantti Jaakko Tuomas Jurvelinille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja insinöörieverstiluutnantti Janne Mika Sakari Jokisen määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Jukka Esa Taneli Honkasen määrääminen suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJI) komentajaksi Irakissa OIR-operaatiossa 28.8.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Komentaja Pasi Rantakari puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.8.2016-31.7.2019 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

 
Sivun alkuun